Program Letniej Szkoły Kognitywistyki

Wrz
20
śr
2017
Dobrosław Bagiński – Komunikacja wizualna – od gramatyki wizualnej do wizualnej metaforyczności
Wrz 20@15:00 – 16:15
Dobrosław Bagiński - Komunikacja wizualna - od gramatyki wizualnej do wizualnej metaforyczności @ Puławska 94 | Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Komunikacja wizualna – od gramatyki wizualnej do wizualnej metaforyczności

Wprowadzeniem do części pierwszej – czytanie znaków – będą dwa wykłady plenarne. Pierwszy, zatytułowany Komunikacja wizualna – od gramatyki wizualnej do wizualnej metaforyczności, poprowadzony przez profesora Dobrosława Bagińskiego z Wydziału Artystycznego UMCS, zaprezentuje koncepcję komunikacji wizualnej opartej na systemie równoległym do systemu znakowego. System wizualnej piśmienności (visual literacy) obejmuje kodowanie wizualne wyrażeń i przekazów językowych ujmując podobieństwa wzorców leżące u podstaw ich doświadczenia, system drugi jako system niezależny, czyli wizualnej poetyki tworzy niewyrażalne słowem obrazowe metafory. Analizowane będą umysłowe procesy oraz swoista inteligencja wizualna leżące u podstaw tak rozumianej komunikacji.

 

Dobrosław Bagiński

Piotr Francuz – Na tropie biologicznych podstaw eksperckości w dziedzinie sztuk wizualnych
Wrz 20@16:15 – 17:30
Piotr Francuz - Na tropie biologicznych podstaw eksperckości w dziedzinie sztuk wizualnych @ Puławska 94 | Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Na tropie biologicznych podstaw eksperckości w dziedzinie sztuk wizualnych

Od ekspertów w każdej dziedzinie wiedzy lub umiejętności oczekuje się trafnych decyzji, optymalnych rozwiązań problemów, wiarygodnych wyjaśnień i przewidywań. Ale jak odróżnić ekspertów od nie-ekspertów? Poziom eksperckości w określonej dziedzinie można mierzyć, np. na podstawie uzyskanych punktów w testach wiadomości lub umiejętności, dla których zostały uprzednio opracowane wskaźniki poprawności. Niestety w większości dziedzin, z wyjątkiem takich, jak np. szachy lub sport, nie ma jednoznacznych norm. Jak zidentyfikować np. najlepszego nauczyciela, lekarza lub eksperta w zakresie sztuk wizualnych? Problem jest tym trudniej rozwiązać im bardziej kulturowo uwikłana jest dana dziedzina wiedzy lub umiejętności.

Psychologowie od dawna poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące behawioralnych, umysłowych i mózgowych mechanizmów leżących u podłoża eksperckości w różnych dziedzinach. Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie szerokiego tła badań nad zjawiskiem eksperckości, w szczególności w odniesieniu do dziedziny sztuk wizualnych. Podczas wykładu zostaną przedstawione założenia metody testowania ekspertów w dziedzinie sztuki a także wyniki badań eksperymentalnych w ramach, których poszukiwano okoruchowych korelatów eksperckich decyzji w obszarze sztuk wizualnych.

Piotr Francuz

Wrz
5
śr
2018
Społeczne uwarunkowania twórczości – Prof. Stanisław Popek
Wrz 5@15:00 – 16:15
Społeczne uwarunkowania twórczości – Prof. Stanisław Popek @ Puławska 94 | Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska
Referat koncentruje się na twórczości w kontekście jej  społecznych uwarunkowań.   Twórczość  jest nierozerwalnie związana z istotą ludzką, jej wielowiekowym rozwojem, ale także z rozwojem warunków życia-kulturą materialną i duchową. Wszystko to, co nie jest wytworem natury (przyrody), jest dziełem człowieka jako zbiorowości gatunkowej, a także ponadprzeciętnych (wybitnych) jednostek z osobna. Twórczość jest najwyższą formą ludzkiego działania, w związku z tym wiąże się w obecnych czasach z wszystkimi rodzajami aktywności człowieka, wyrażającymi się w formie przedmiotu bądź idei. Człowiek jest tworem wpływów środowiska, doświadczenia indywidualnego, uczenia się ale na bazie właściwości dziedziczonych. Z punktu widzenia kształtowania osobowości jednostek, które są zróżnicowane biologicznie i psychicznie kultura działa  jako jeden z podstawowych czynników, obejmujących także zdolności jednostki (Popek, 2001). Kolejnym aspektem podjętym  w niniejszym wystąpieniu jest konformizm-nonkonformizm jako mechanizm kształtujący przemienność stosunków społeczno-ustrojowych oraz negatywne skutki twórczości.

http://lsk.kul.pl/employees/stanislaw-popek/

Bogactwo znaczenia, gramatyka rozszerzona i twórczy aspekt komunikacji – Maciej Witek
Wrz 5@17:45 – 19:00
Bogactwo znaczenia, gramatyka rozszerzona i twórczy aspekt komunikacji – Maciej Witek @ Puławska 94 | Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Teza o bogactwie znaczenia (Wilson and Sperber 2012) głosi, że liczba znaczeń, które można zakomunikować za pomocą jednej i tej samej formy językowej, jest potencjalnie nieograniczona lub przynajmniej na tyle duża, że nie można jej wyjaśnić odwołując się do idei wieloznaczności; rzecz w tym – argumentują autorzy omawianej tezy – że w wielu wypadkach sąd komunikowany za pomocą danej formy jest unikatowy i trudno wyobrazić sobie sytuację, by doszło do jego powtórnego zakomunikowania w ten sam sposób. Zdaniem zwolenników pragmatyki postgrice’owskiej (Wilson i Sperber 2012; Carston 2002; Recanati 2004; por. Witek 2011, 2015), u podstaw tego zjawiska leżą różne formy niedookreślenia językowego – czyli niedookreślenia komunikowanej treści przez odkodowane znaczenie formy językowej – związane m.in. z użyciem wyrażeń okazjonalnych, wyrażeń nieostrych, kwantyfikatorów, fraz niezdaniowych itp., a także z formułowanie wypowiedzi wymagających tzw. wolnego wzbogacenia (ang. free enrichment), ustalenia implikatur konwersacyjnych, mocy illokucyjnych i innych aspektów komunikowanego znaczenia. Z tezy o bogactwie znaczenia wynika, że procesy komunikacyjne związane z planowaniem oraz interpretowaniem aktów mowy wymagają specyficznego rodzaju twórczości: skoro większość naszych wypowiedzi ma unikatowe znaczenia, ich zaprojektowanie i odczytanie wymaga specyficznej inwencji; zdaniem zwolenników pragmatyki postgrice’owskiej, inwencja ta polega na wykorzystaniu strategii inferencyjnych podzielanych przez uczestników konwersacji.

W swoim wystąpieniu proponuję alternatywne spojrzenie na zjawisko bogactwa znaczenia oraz tezę o twórczym aspekcie planowania oraz interpretowania aktów mowy. Formułuję hipotezę, w myśl której spora część zjawisk komunikacyjnych diagnozowanych tradycyjnie jako formy bogactwa znaczenie wymagające interpretacji inferencyjnej można objaśnić za pomocą idei gramatyki rozszerzonej (Asher i Lascarides 2001, 2003; Lepore i Stone; por. Witek 2016): systemu, który prócz reguł semantyki leksykalnej oraz kompozycyjnej – czyli reguł zaangażowanych w kodowanie i odkodowywanie wąsko rozumianych znaczeń językowych – obejmuje m.in. reguły skalarne (Gazdar 1979; por. Witek 2017), reguły retoryczne (Asher i Lascarides 2001, 2003), reguły stosowności (Stalnaker 2002; por. Witek 2016) oraz reguły fortunności (Austin 1993; por. Witek w druku). Jeśli hipoteza ta jest słuszna, to należałoby przyjąć, że rola twórczości w planowani i odczytywaniu komunikatów nie jest tak dominująca, jak wynikałoby z ustaleń pragmatyki postgrice’owskiej.

Wystąpienie składa się z trzech części i podsumowania. W części pierwszej przedstawiam przykłady zjawiska bogactwa znaczenia i omawiam je stosując aparaturę pojęciową pragmatyki postgrice’owskiej. W części drugiej rozwijam ideę gramatyki rozszerzonej, by w części trzeciej zastosować ją do ponownego omówienia wskazanych na początku form bogactwa znaczenia. W podsumowaniu formułuję kilka wniosków dotyczących natury i roli twórczego aspektu komunikacji językowej.

 

 • Asher, N. i A. Lascarides (2001). Indirect Speech Acts. Synthese 128, 183-228.
 • Asher, N. i A. Lascarides (2003). Logics of Conversation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Austin, J.L. (1993). Mówienie i poznawanie, przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa: WN PWN.
 • Carston, R. (2002). Thoughts and Utterances. Oxford: Blackwell.
 • Gazdar, G (1979). Pragmatics, Implicature, Presupposition, and Logical Form. New York, San Francisco, London: Academic Press.
 • Lepore, E. i M. Stone (2015). Imagination and Convention: Distinguishing Grammar and Inference in Language. Oxford: Oxford University Press.
 • Stalnaker, R. (2002). Common Ground. Linguistics and Philosophy 25 (5-6), 701-721.
 • Recanati, F. (2004). Literal meaning. Oxford: Oxford University Press.
 • Wilson D. i D. Sperber (eds.), Meaning and Relevance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Witek, M. (2011). Spór o podstawy teorii czynności mowy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Witek, M. (2015). Linguistic Underdeterminacy: A View from Speech Act Theory. Journal of Pragmatics 76, 15-29. DOI 10.1016/j.pragma.2014.11.003
 • Witek, M. (2016). Convention and Accommodation. Polish Journal of Philosophy 10(1): 99-115. DOI 10.5840/pjphil20161016
 • Witek, M. (2017). Myślenie wolne, myślenie szybkie i implikatury konwersacyjne. O zaletach podejścia interdyscyplinarnego. W: A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska, M. Witek (red.), Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych : zastosowania metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywistyki, Warszawa: CeDeWu, ss. 105-122.
 • Witek. M. (w druku), Accommodation in Linguistic Interaction. On the so-called triggering problem. In: P. Stalmaszczyk (ed.), Pragmatics and Beyond. Philosophical Insights into Pragmatics, Berlin & Boston: De Gruyter.

 

[*] Praca przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki w ramach umowy nr. 2015/19/B/HS1/03306.

 

Maciej Witek

Wrz
4
śr
2019
Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda – Joanna Jurewicz
Wrz 4@15:00 – 16:15
Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda - Joanna Jurewicz @ Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Po co nam ujęcie kognitywne w badaniach najstarszych teksów ludzkości? Metafora w Rygwedzie
Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda

Joanna Jurewicz