2018warsztatwykładowca

Małgorzata Kuśpit

dr Małgorzata Kuśpit

 • Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Zastępca Redaktora Naczelnego Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J-Paedagogia-Psychologia

Zainteresowania naukowe:

 • psychologia osobowości i twórczości
 • zdolności i uzdolnienia
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia reklamy
 • psychologia sądowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Monografie:

 • Kuśpit, M. (2010). Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Mróz B., Chudzicka-Czupała A., KuśpitM. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kuśpit M. (2012) red. Annales  sectio J, tom XIV PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA
 • Kuśpit, M. (2013). Barwy twórczości (red.). Lublin: UMCS, ss.480
 • Kuśpit M, Tychmanowicz S., Zdybel J.  (red.) (2015).  Twórczość. Kreatywność.Innowacyjność. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 •  Kuśpit M.(red.)(2016). Odsłony twórczości Stanisława Leona Popka. Lublin: UMCS
 • Kuśpit M. (2016). red. Zdolności i uzdolnienia z perspektywy psychopedagogicznej Annales  sectio J, tom XX IX, zeszyt 3 PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA.

 Wybrane artykuły naukowe:

 • Kuśpit, M. (2001). Psychologiczne aspekty barwy w reklamie. (w): Annales, vol. XIV, sekcja J. Lublin: Wydawnictwo UMCS , 281-296.
 • Kuśpit, M. (2002). Wpływ temperamentu na zaburzenia w zachowaniu dziecii młodzieży. (w): Annales, vol. XV, sekcja J. Lublin: Wydawnictwo UMCS , 123-141
 • Kuśpit, M. (2004). Psychodrama jako metoda terapii i rozwoju jednostki. (w): Annales, vol. XVII, sekcja J. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 75-89.
 • Kuśpit, M. (2004). Postawa twórcza a poziom kompetencji społecznych w: Popek, S., Bernacka R, E., Domański, C., Gawda, B., Turska, D. Twórczość w teorii i praktyce , (s. 179-190). Lublin.: UMCS.
 • Kuśpit, M. (2004). Społeczne funkcjonowanie uczniów zdolnych W: S. Popek (red.). Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole (s.63-74).Zamość: WSHE.
 • Kuśpit, M., Tychmanowicz, A. (2005). Poziom postawy twórczej uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych. (w): Annales, vol. XVIII sekcja J. Lublin: Wydawnictwo UMCS,  59-71.
 • Kuśpit. M. (2008). Konformizm i nonkonformizm a odbiór reklamy wizualnej. W: R.E. Bernacka (red.). Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 280-294.
 • Kuśpit, M. (2009).  Postawa twórcza a odbiór reklamy wizualnej. W: S. Popek, R.E. Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.). Nowe perspektywy rozwoju psychologii twórczości. Lublin: UMCS, s.158-168.
 • Kuśpit, M. (2009). Arteterapia w pracy z dzieckiem. W: K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: UMCS, s.403-413.
 •  Kuśpit, M (2010). Specyfika konfliktów u dzieci w wieku przedszkolnym. W:D.Borecka-Biernat (red.)Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym .Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież. Warszawa: Difin, s.13-22.
 • Tychmanowicz A., Kuśpit M. (2012). Social competences of health service workers. Pilot study.  Progress In Health Sciences, Volume 2(1).107-112.
 • Kuśpit M. (2012) red. Annales  sectio J, tom XIV PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA
 • Kuśpit  M. (2013).Social exclusion of the unemployed and the homeless. Psychological analysis of personality and emotional factors. In: S. Byra. E. Chodkowska (Ed.), Socio-pedagogical contexts of marginalization. Lublin: UMCS, s. 37-63
 • Kuśpit M. (2013). Afektywne i osobowościowe czynniki w percepcji reklamy. W: G. Ptaszek, A. Ogonowska (red.). Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, s. 163-182. Kraków: Wydawnictwo IMPULS.
 • Kuśpit M. (2013). Społeczno-emocjonalne aspekty funkcjonowania uczniów uzdolnionych plastycznie W: M. Kuśpit (red.),  Barwy twórczości Lublin: UMCS, s.317-339.
 • Kuśpit M., Tychmanowicz, A. (2013). Zdolności i twórczość  w świetle Teorii Interakcyjnej prof. Stanisława Popka. W: M. Kuśpit (red.),  Barwy twórczości. Lublin: UMCS, s.415-422
 • Masiak J., Kuśpit M., Surtel W., Jarosz J.M. (2014). The stress, coping styles and personality tendencies of medical students of the urban and rural origin . Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21 (1), 189-193 ICID:1095364.
 • Kuśpit M. (2014). Kształtowanie twórczości jako sposób aktywizacji osób wykluczonych społecznie bezrobotnych i bezdomnych w: Czechowska Bieluga M., Kanios A. Współczesne oblicza pomocy społecznej  pracy socjalnej. Lublin: UMCS, s. 121-131.
 • Kuśpit M. (2015). Mistrz i uczeń w kontekście zdolności. Specyfika pracy z uczniem zdolnym, (s. 183-192),  (w):   G. E. Kwiatkowska, J. Posłuszna (red.),   Relacja mistrz-uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Kuśpit M. (2015).  Zachowania agresywne w sytuacji konfliktów społecznych a postawa twórcza,  (w):  D. Borecka-Biernat  (red.) Sytuacje konfliktu społecznego. Przyczyny-Sposoby rozwiązywania-Skutki. Prace Psychologiczne LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601: Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 185-197.
 • Kuśpit M. (2015). Agresywność w konfliktach społecznych a style radzenia sobie ze stresem, , (s. 288-306),  (w:), D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.). Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. Warszawa: Difin.
 • Kuśpit M. (2015). Postawa twórcza a style radzenia sobie ze stresem przez osoby w okresie wczesnej dorosłości, (s. 135-147), (w): Denek. K., Kamińska A., Kraus E., Oleśniewicz P. Edukacja jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Sosnowiec, Wyższa Szkoła Humanitas: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 • Kuśpit M. (2015).Film z perspektywy edukacyjnej i terapeutycznej,, (w:): U. Lewartowicz (red.). Maski dziesiątej muzy. Kraków: IMPULS, s.135-144.
 • Kuśpit M. (2015). Osobowość a style radzenia sobie ze stresem przez młodzież zdolną i uzdolnioną plastycznie s. 135-146, (w:), M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel (red.) Twórczość. Kreatywność. Innowacyjność. Lublin: UMCS
 • Kuśpit M. (2016). Specificity of education and upbringing of students with aptitude for sports, Ludynoznawcze Studia, 2/34, 133-143.
 • Kuśpit M. (2016). Conformism and Non-konformism vs  styles of copingwith stressby pedagogy students. Studium Vilnese A, vol. 13, 176-180
 • Kuśpit M., Wojtanowska Janusz B. (2016). Trema a radzenie sobie ze stresem uczniów szkół muzycznych. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Tom 27, 181-206.
 • Kuśpit  M. ( 2017). Personality determinants of coping with stress by gifted students  p. 153-158 (in:): J. Wierzejska, O. Karpenko, R. Franczak (ed.). Current  Research Problems of Polish Education. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
 • Kuśpit M. (2016). red. Zdolności i uzdolnienia z perspektywy psychopedagogicznej Annales  sectio J, tom XX IX, zeszyt 3 PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA.
 • Kuśpit M. (2017).Creative attitude and understanding of emotions by artistically-gifted students. Polish Journal of Applied Psychology, Vol 15 (1), 59-78.