Letnia Szkoła Kognitywistyki

Idea Letniej Szkoły Kognitywistyki

Letnia Szkoła Kognitywistyki

organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na niestandardowe i szerokie podejście do problematyki emocji.

Warunkiem udziału w spotkaniu

jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK wynosi 450 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

przeczytaj więcej

Kognitywistyka to interdyscy­plinarna nauka o poznawaniu

Kognitywistę interesuje relacja między procesami świadomego przeżywania a naszą zmysłowością i motoryką. Do tych procesów należą na przykład myślenie, pamięć, uczenie się czy operowanie językiem. Tym samym zakres przedmiotowy badań kognitywistycznych nie jest ograniczony do czystego, teoretycznego opisu i wyjaśniania naszego poznawania, lecz obejmuje on także emocje, motywacje i akty wolitywne.

Józef Bremer

Zakres tak rozumianej kognitywistyki obejmuje pole wspólne psycho­logii poznawczej (cognitivepsychology), sztucznej inteligencji (artificial intelligence) oraz nauki o układzie nerwowym (neuroscience). Interdyscyplinarny charakter kognitywistyki najlepiej widać w jej metodycznym traktowaniu przedmiotu badań. Łączy się w nim podejście humanistyczno-analityczne obecne w naukach humanistycznych i naukach formal­nych (np. w językoznawstwie teoretycznym) ze znanym z psychologii czy z neuronauk podejściem przyrodniczo-eksperymentalnym, a tak­że z technikami syntetyczno-konstruktywnymi z zakresu informatyki.

Włodzisław Duch

Studia z zakresu kognitywistyki zapewniają nowoczesne, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie wiedzy rozwijającej się niezwykle intensywnie, mającej przed sobą perspektywy nowych odkryć i dalszego rozwoju. Nie bez powodu określa się kognitywistykę mianem „nauki XXI wieku”, zaś interdyscyplinarność uznaje się za jej znak firmowy. Procesy poznawcze bada się obecnie z wykorzystaniem narzędzi badawczych i zasobów teoretycznych nauk: humanistycznych (językoznawstwo kognitywne, filozofia umysłu, teoria poznania, semiotyka kognitywna), społecznych (socjologia kognitywna i obliczeniowa, antropologia kulturowa, socjologia wiedzy, komunikacja społeczna, psychologia poznawcza), ścisłych (logika kognitywna, teoria obliczeń, informatyka, teoria informacji, sztuczna inteligencja) i przyrodniczych (neurokognitywistyka, teoria ewolucji systemów poznawczych, psychofizyka).

dr hab. Robert Poczobut
Robert Poczobut

Umysł emocjonalny. V Letnia Szkoła Kognitywistyki

Od starożytności kategoria emocji była umieszczana w kontekście umysłu

raz  po to, aby przeciwstawić sobie te dwa typy aktów psychicznych, innym razem, żeby podkreślić, jak wzajemnie są ze sobą zespolone i nierozdzielne. W odniesieniu do woli i działania człowieka, emocje były traktowane jako element motywujący, który – jeżeli ma prowadzić do dobrego i racjonalnego  działania –  powinien być pod ścisłą kontrolą rozumu. Sądzono również przeciwnie – dobre działanie w sensie moralnym, powinno być ufundowane na przeżywanych emocjach, a rozum pełni funkcję wtórną, np. racjonalizując intuicje moralne. W wielowiekowej tradycji intelektualnej Zachodu dominował jednak schemat, w którym  emocje były czynnikiem heterogenicznym w stosunku do umysłu, przypominającego raczej „racjonalną maszynę do liczenia” niż „tkaninę utkaną na osnowie ciągłych cykli emocji”.

W trakcie intensywnego rozwoju nauk kognitywnych w XX wieku

jesteśmy świadkami wzbierającej fali zainteresowania emocjami i ich rolą w procesach poznawczych. W perspektywie aktualnych badań naukowych można zaryzykować stwierdzenie, że rozpoczęła się na dobre „rewolucja afektywna” zmieniająca rozłożenie akcentów badawczych i podziału pracy między psychologami, filozofami, kognitywistami i neuronaukowcami ukazująca nowe obszary i dziedziny badań, np. sztuczną inteligencję, etologię kognitywną, estetykę, nauki społeczne, biologię ewolucji.

Celem tej rewolucji są próby rozwinięcia modelu umysłu interpretującego emocje jako czynnik moderujący procesy poznawcze. Interesującego przykładu zastosowania takiego modelu umysłu dostarczają badania z nurtu ucieleśnionego poznania, w których emocje zyskują fundamentalne znaczenie w systemie umysł–mózg–ciało.

Program V Letniej Szkoły Kognitywistyki

 

Środa, 8 września 2021

 • 14.00 Obiad
 • 15.00 Marek Hetmański, Zbigniew Wróblewski – Umysł emocjonalny. Wprowadzenie do problematyki V Letniej Szkoły Kognitywistyki
 • 15.30 Andrzej Dąbrowski – Czym są emocje? Analiza pojęcia w kontekście wybranych rozwiązań esencjalistycznych
 • 16.30 Przerwa na kawę
 • 16.45 Artur Szutta – Rola emocji w poznaniu moralnym
 • 17.45 Magdalena Dunaj – Emocje w polskim języku migowym: perspektywa językoznawcza i antropologiczna
 • 19.00 Kolacja

 

Czwartek, 9 września 2021

 • 08.00 Śniadanie
 • 09.00 Tomasz Kruszewski – Emocje i uczucia pacjentów z trudnościami psychicznymi
 • 10.00 Krystyna Rymarczyk – Mózgowe korelaty reakcji mimicznych – od zarażania ruchowego do empatii
 • 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.15 Mirosław Sopek – Przetwarzanie afektywne w sztucznej inteligencji
 • 13.00 Obiad

 

 • 15.00 Marcin Rządeczka – Ewolucyjne teorie emocji. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
 • 15.45 Tomasz Komendziński – Dlaczego emocje nie są reaktywne? Emocja konstruowana, umysł interoceptywny i energetyczny budżet ciała
 • 16.30 Przerwa na kawę
 • 16.45 Andrzej Zykubek – Bakterie, mózg i… emocje.
 • 17.15 Anna Dutkowska – Czy zwierzęta mogą się dziwić?
 • 17.45 Maja Białek – Emocje zwierząt – ucieleśnienie a spór o antropomorfizm
 • 18.15 Zbigniew Wróblewski, Anna Głowik – W objęciach biofilii. Emocjonalny komponent percepcji środowiska przyrodniczego
 • 19.00 Kolacja

 

Piątek, 10 września 2021

 • 08.00 Śniadanie

Sesja studencko-doktorancka I

 • 09.00 Aleksandra Biela-Wołońciej – Rozweselić strach, uspokoić radość? Maska jako narzędzie zarządzania emocjami
 • 09.25 Dawid Śmietański, Kornelia Zosiuk – Synestezja – emocjonalny umysł wytwarza projekcje
 • 09.50 Krystian Macheta – Emocja, uczucie, afekt, nastrój, stan emocjonalny. Pojęcia różne czy tożsame?
 • 10.15 Olgierd Borowiecki – Emocje nadają znaczenie
 • 10.40 Przerwa na kawę
 • 11.00 Paulina Zarębska – Czy można rozpoznać emocje z ruchu ciała?
 • 11.25 Dominika Kopańska – Nadepnęłam na minę dźwiękową… – jako emocja
 • 11.50 Anna Zych – Muzyka jako narzędzie samopoznania i regulacji emocji
 • 12.30 Obiad

Sesja studencko-doktorancka II

 • 15.00 Albert Łukasik, Maciej Wodziński – Jak to jest, gdy boli cię kapiący kran, czyli jak wirtualna rzeczywistość może pomóc nam zrozumieć autystyczny umysł
 • 15.25 Kaja Brusik – Czy dzieci z autyzmem można nauczyć rozpoznawania emocji?
 • 15.50 Robert Mirski – Interaktywistyczny model emocji a rozwój kulturowych zdolności poznawczo-społecznych
 • 16.15 Anastasiia Siliukova – Emocjonalne rozumienie konceptu serce/dusza w języku polskim, rosyjskim i tatarskim
 • 16.40 Przerwa na kawę

 

 • 17.00 Arkadiusz Gut – Pandemiczny Lockdown jako nieznane środowisko generujące niewyuczone „dotychczas” nasycenie życia emocjami (raport z badań nad dziećmi i dorosłymi)
 • 19.00 Kolacja

 

Sobota, 11 września 2021

 • 08.00 Śniadanie

Sesja studencko-doktorancka III

 • 09.00 Zuzanna Reszka – Aleksytymia jako zjawisko wielowymiarowe
 • 09.25 Anna Sędłak – Charakterystyka nienawiści w mediach społecznościowych
 • 09.50 Marta Glinka – Rola interocepcji w powstawaniu emocji – teoria konstruowania emocji
 • 10.15 Jakub Janczura – Filozofia dla dzieci i rozwój emocji u przedszkolaków
 • 10.40 Przerwa na kawę
 • 11.00 Ewa Weremko – Trudne emocje – co sygnalizują i jak sobie z nimi radzić?
 • 11.25 Mateusz Chról – Depresja po chińsku
 • 12.50 Krzysztof Lisiecki – Od emocji do człowieczeństwa – Efekt infrahumanizacji w postrzeganiu grupy własnej i grupy obcej
 • 12.30 Obiad
 • 13:00 Zakończenie V Letniej Szkoły Kognitywistyki

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

informacje organizacyjne

terminy

 • do 12 lipca 2021 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 06 sierpnia 2021 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 31 sierpnia 2021 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

Szczegółowy program V Letniej Szkoły Kognitywistki wraz z tytułami i abstraktami referatów prezentacji studencko-doktoranckich zostanie opublikowany do 31 sierpnia 2021 r.

cztery sesje wykładowo-warsztatowe

obejmujące 2 wykłady plenarne, 4 wykłady szczegółowe oraz 6 warsztatów; razem ok. 20 godzin wykładów i warsztatów

dwie sesje studencko-doktoranckie

dziewięć godzin i 16 prezentacji projektów studencko-doktoranckich

Kazimierz Dolny

piękny i niepowtarzalny o każdej porze roku.  Dzisiejszy Kazimierz uważany jest za perłę architektury polskiej, mekkę artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

miejsce obrad

to położona w pięknej okolicy Rajchertówka, czyli Dom Pracy Twórczej KUL. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami ten zabytkowy dworek z malowniczym ogrodem dzieli kilkuminutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły.

Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94

opłaty

 • pełne uczestnictwo w V Letniej Szkole Kognitywistyki w wysokości 450 zł od uczestnika obejmuje:
  • nocleg w pokojach wieloosobowych (3 noce)
  • wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje, serwisy kawowe)
 • uczestnictwo w Szkole bez noclegów i posiłków
  • studenci i doktoranci – 300 zł

numer konta do wpłaty

03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

Fundacja Rozwoju
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tytuł wpłaty

Letnia Szkoła Kognitywistyki – imię i nazwisko

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Kognitywistyki?

STRONY WWW ORGANIZATORÓW

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Wydział Filozofii KUL

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Dolny

Perła architektury polskiej, mekka artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

zapraszamy do Kazimierza Dolnego

NOCLEGI I MIEJSCE OBRAD

Rajchertówka jest położona w pięknej okolicy. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami dzieli ją 15-minutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Przytulne pokoje, piękny widok z okien, przyjazna obsługa zachęcają do wypoczynku. W ogrodzie można odzyskać siły w cieniu starych drzew, wsłuchać się w muzykę nadwiślańskiej przyrody. Gościom przyjeżdżającym samochodami oferujemy bezpłatny parking. Rezerwacja noclegu jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Rajchertówka - Dom Pracy Twórczej KUL
ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny

KAZIMIERZ DOLNY

Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą, o ponad stuletniej tradycji letniska i kolonii artystycznej. Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze swoich związków ze sztuką oraz z tego, że stał się oazą twórców. Wielu malarzy ma tu swoje galerie, pracownie, tutaj odbywają się również liczne plenery malarskie.
Wielu turystów odwiedzających Kazimierz Dolny poprzestaje na zwiedzeniu rynku oraz kilku głównych, najbliższych zabytków, tymczasem równie atrakcyjne, choć rzadziej uczęszczane są okolice miasteczka ze swym bogactwem natury i krajobrazu.

Kazimierz Dolny - jedno z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce

Dojazd do Kazimierza Dolnego

Puławy to największy węzeł komunikacyjny w okolicach Kazimierza Dolnego, ale… okazuje się, że w Puławach są trzy stacje kolejowe (Puławy Miasto, Puławy Chemia i Puławy Azoty).  Nasz interesuje stacja Puławy Miasto, do której bezpośrednimi pociągami można dojechać z Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy.

A zatem w przypadku podróży pociągiem należy wysiąść na stacji Puławy Miasto, a potem z Puław - komunikacją miejską można dojechać do Kazimierza Dolnego (linia nr 12). Aby najszybciej dotrzeć do Domu Pracy Twórczej KUL należy wysiąść w Kazimierzu Dolnym na przystanku na żądanie przy Hotelu <Król Kazimierz>. Podobnie, z Dworca PKS, również linią nr 12, można dojechać do centrum Kazimierza Dolnego.

Informujemy również, że do Kazimierza Dolnego można dojechać bezpośrednio busem z Centrum Warszawy (Dworzec Centralny lub Aleje Jerozolimskie).

Spacer do Dom Pracy Twórczej KUL z kazimierskiego Rynku trwa nieco ponad 10 min.

Do zobaczenia!

 

 

Jak dojść do miejsca obrad z Rynku w Kazimierzu Dolnym?

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

Rejestracja uczestnictwa

 

Formularz rejestracyjny jest również dostępny pod adresem:

https://bit.ly/lsk2021_rejestracja

 

 

Patronat medialny

 

2 thoughts on “Letnia Szkoła Kognitywistyki

 1. Dzień dobry, jestem studentką Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych na Uniwersytecie Szczecińskim i piszę do Państwa w sprawie ankiety zgłoszeniowej na Letnią Szkołę Kognitywistyki. Mam kilka problemów z ankietą zgłoszeniową i pomyślałam, że może mogą mi Państwo pomóc je rozwiązać. Utknęłam w zakładce “Afiliacja”, muszę tam podać adres i kod pocztowy, zastanawiam się o jaki adres chodzi, czy o adres uczelni, wydziału, czy mój prywatny adres?

  Dodatkowo, w tej samej zakładce jest miejsce na wpisanie numeru telefonu. To chyba znaczy że muszę wpisać nr telefonu do siebie, tylko informacja ta znajduje się w zakładce “afiliacja” ze względu na wygodę organizatorów?
  I ostatnie pytanie:
  Szkoła organizowana jest w trakcie wakacji, ja natomiast będę świeżo po uzyskaniu tytułu magistra, ale przed rozpoczęciem studiów doktoranckich. W takiej sytuacji, co powinnam zaznaczyć w zakładce “jestem studentem I II lub III stopnia” ?
  Zdaję sobie sprawę, z faktu, iż już nie jestem w tym okresie studentem ani II stopnia ani III stopnia, jednak zaznaczenie, że nie jestem studentem może prowadzić do pewnych niejasności związanych, chociażby z danymi, gdzie zaznaczyłam afiliację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *