Letnia Szkoła Kognitywistyki

Idea Letniej Szkoły Kognitywistyki

Letnia Szkoła Kognitywistyki

organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na pytanie o to, jak nowe technologie i media wpływają na jednostki i społeczeństwo. Jakie konsekwencje – rozpatrywane psychologicznie, socjologicznie, antropologicznie, etycznie – niesie ze sobą narastające technologiczne zapośredniczenie poznania, wiedzy i komunikacji? Jakie nowe rodzaje poznania i wiedzy, zachowań społecznych oraz wartości wyłonią się w globalnym społeczeństwie sieci?

Warunkiem udziału w spotkaniu

jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

przeczytaj więcej

Kognitywistyka to interdyscy­plinarna nauka o poznawaniu

Kognitywistę interesuje relacja między procesami świadomego przeżywania a naszą zmysłowością i motoryką. Do tych procesów należą na przykład myślenie, pamięć, uczenie się czy operowanie językiem. Tym samym zakres przedmiotowy badań kognitywistycznych nie jest ograniczony do czystego, teoretycznego opisu i wyjaśniania naszego poznawania, lecz obejmuje on także emocje, motywacje i akty wolitywne.

Józef Bremer

Zakres tak rozumianej kognitywistyki obejmuje pole wspólne psycho­logii poznawczej (cognitivepsychology), sztucznej inteligencji (artificial intelligence) oraz nauki o układzie nerwowym (neuroscience). Interdyscyplinarny charakter kognitywistyki najlepiej widać w jej metodycznym traktowaniu przedmiotu badań. Łączy się w nim podejście humanistyczno-analityczne obecne w naukach humanistycznych i naukach formal­nych (np. w językoznawstwie teoretycznym) ze znanym z psychologii czy z neuronauk podejściem przyrodniczo-eksperymentalnym, a tak­że z technikami syntetyczno-konstruktywnymi z zakresu informatyki.

Włodzisław Duch

Studia z zakresu kognitywistyki zapewniają nowoczesne, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie wiedzy rozwijającej się niezwykle intensywnie, mającej przed sobą perspektywy nowych odkryć i dalszego rozwoju. Nie bez powodu określa się kognitywistykę mianem „nauki XXI wieku”, zaś interdyscyplinarność uznaje się za jej znak firmowy. Procesy poznawcze bada się obecnie z wykorzystaniem narzędzi badawczych i zasobów teoretycznych nauk: humanistycznych (językoznawstwo kognitywne, filozofia umysłu, teoria poznania, semiotyka kognitywna), społecznych (socjologia kognitywna i obliczeniowa, antropologia kulturowa, socjologia wiedzy, komunikacja społeczna, psychologia poznawcza), ścisłych (logika kognitywna, teoria obliczeń, informatyka, teoria informacji, sztuczna inteligencja) i przyrodniczych (neurokognitywistyka, teoria ewolucji systemów poznawczych, psychofizyka).

dr hab. Robert Poczobut
Robert Poczobut

Umysł w sieci. VI Letnia Szkoła Kognitywistyki

Powszechne jest dziś przekonanie, że nowe technologie komunikacyjne

stanowią istotny czynnik decydujący o rozwoju społecznym i cywilizacyjnym, w szczególności o przyroście informacji i postępie wiedzy. Z jednej strony, wielu badaczy twierdzi, że wzmacniają one naturalne zdolności i kompetencje poznawcze człowieka. Z drugiej strony coraz powszechniej zauważa się, że technologie informatyczne prowadzą do osłabienia a nawet destrukcji pewnych form percepcji, pamięci, wyobraźni oraz samodzielnego i twórczego myślenia – kompetencji niezbędnych w edukacji, dyskursie publicznym i uczestnictwie w kulturze symbolicznej. Wiele wskazuje na to, że rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych przyczynia się do osłabienia zdolności skupienia i świadomej kontroli uwagi, zdolności do zapamiętywania większych porcji informacji oraz umiejętności logicznego prowadzenia argumentacji. Atrofia tych umiejętności może mieć poważne konsekwencje polityczno-społeczne w postaci radykalizacji i polaryzacji poglądów, szerzenia się stereotypów, przesądów, uprzedzeń a w konsekwencji formowania się kultury postprawdy.

Celem VI Letniej Szkoły Kognitywistyki

jest próba udzielenia systematycznej i popartej materiałem empirycznym odpowiedzi na pytanie o to, jak nowe technologie i media wpływają na jednostki i społeczeństwo. Jakie konsekwencje – rozpatrywane psychologicznie, socjologicznie, antropologicznie, etycznie – niesie ze sobą narastające technologiczne zapośredniczenie poznania, wiedzy i komunikacji? Jaka jest proporcja między pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami nowych technologii i mediów? Jakie nowe rodzaje poznania i wiedzy, zachowań społecznych oraz wartości wyłonią się w globalnym społeczeństwie sieci?

Zapraszamy do udziału w szkole kognitywistycznej studentów, doktorantów i badaczy na początkowych etapach kariery naukowej w zakresie kognitywistyki, psychologii, socjologii, lingwistyki, antropologii i filozofii. Proponujemy, aby zgłoszenia referatów koncentrowały się wokół zaproponowanych problemów i zagadnień.

Technologie komunikacji jako nowe środowiska poznawcze

 • Nowe formy poznania w komunikacji sieciowej.
 • Różnorodność systemów poznawczych powstających dzięki nowym technologiom komunikacji.
 • Nowe media jako rewolucja społeczno-poznawcza lub przedłużenie trendów kulturowych.
 • Wpływ sieci na funkcje poznawcze (np. pamięć, uwaga, rozumowanie, rozwiązywanie problemów, kreatywność, wyobraźnia).
 • Ograniczenia na drodze do tworzenia intuicyjnych interfejsów człowiek – maszyna.
 • Zachowania społeczne w sieci a rozumienie zachowań człowieka i zbiorowości.
 • Nowe możliwości badań zjawisk społecznych i poznawczych dostarczane przez technologie sieciowe (np. crowd sourcing, analizy sieciowe, big data, cyber-etnografia).

Między wiedzą a dezinformacją

 • Wpływ globalnej sieci komunikacyjnej na postrzeganie tradycyjnych wartości epistemicznych (np. prawdziwość, rzetelność, wiarygodność)
 • Postprawda i jej mechanizmy (np. fake-news, clickbait, deep fake, bańka filtrująca)
 • Pozakognitywne uwarunkowania ocen rzetelności praktyk tworzenia wiedzy.
 • Sposoby radzenia sobie ze zjawiskami dezinformacji (np. weryfikacja i popularyzacja wiedzy).

Sieć a zdrowie psychiczne

 • Sztuczna inteligencja, big data i aplikacje sieciowe jako nowe narzędzia diagnostyki zaburzeń psychicznych
 • Depresja i zaburzenia lękowe w erze Internetu.
 • Nowe formy uzależnienia od technologii.
 • Sieć jako narzędzie wzrastającej świadomości na temat zaburzeń psychicznych
 • Technologie sieciowe a kryzys egzystencjalny w społeczeństwach informacyjnych.

Program
VI Letniej Szkoły Kognitywistyki

 

Środa, 7 września 2022

 

Czwartek, 8 września 2022

 • 08.00 Śniadanie
 • 09.00 Paula Quinon – Workshop on robotic semantics and conceptual spaces
 • 11.00 Przerwa na kawę
 • 11.15 Paweł Fortuna, Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski – Duchowość nie-ludzkich agentów. Wpływ przypisywania umysłu i duszy robotom humanoidalnym na ich status moralny
 • 12.15 Piotr Kulicki – Myślenie – sieć – logika. Sieć pełna znaczeń a sztuczna inteligencja
 • 13.15 Obiad
 • 15.15 Marcin Trybulec, Ilona Iłłowiecka-Tańska – Kiedy interaktywne eksponaty stają się artefaktami poznawczymi?
 • 16.45 Przerwa na kawę
 • 16.30 Tomasz Walczyk – Postprawda a rozproszona struktura sieci
 • 17.30 Sidey Myoo / Michał Ostrowicki – Akademickie Wirtualium
 • 19.00 Kolacja

 

Piątek, 9 września 2022

 • 08.00 Śniadanie
 • 09.00 Piotr Konderak – Twarze multimodalności: uwagi z perspektywy semiotyki kognitywnej
 • 10.00 Przerwa na kawę

Sesja studencko-doktorancka I

 • 10.30 Albert Łukasik – Badanie zjawiska mind perception z wykorzystaniem gier komputerowych w warunkach współpracy i rywalizacji
 • 11.00 Tomir Jędrejek – Zjawisko immersji w grach komputerowych – potencjał i tendencja immersyjna, fantomatyka Lema
 • 11.30 Olgierd Borowiecki – Affordances, niche, and action – building a coherent conceptual framework
 • 12.00 Przerwa na kawę
 • 12.15 Anastazja Szuła – Przybyłam, zobaczyłam, wrzuciłam. Zdjęcia społecznościowe
 • 12.45 Mateusz Sasinowski – Kim jesteśmy w Internecie?
 • 13.15 Krzysztof Mirosław – Wpływ nowych mediów na inflację wartości epistemicznych
 • 14.00 Obiad

Sesja studencko-doktorancka II

 • 15.30 Marzena Fornal – Konwersacyjna sztuczna inteligencja w poradnictwie psychologicznym – rozważania etyczne
 • 16.00 Anna Sędłak – Perswazja w komunikacji a nienawiść w social mediach
 • 16.30 Nataniel Lindberg – Miejsce łączące umysły czy stawiające barierę pomiędzy nimi? Diagnoza świata zdigitalizowanego
 • 19.00 Kolacja
 • 19:15 Zakończenie VI Letniej Szkoły Kognitywistyki

 

Sobota, 10 września 2022

 • 08.00 Śniadanie

 

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

informacje organizacyjne

miejsce obrad

to położona w pięknej okolicy Rajchertówka. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami dzieli ją 15-minutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Przytulne pokoje, piękny widok z okien, przyjazna obsługa zachęcają do wypoczynku. W ogrodzie można odzyskać siły w cieniu starych drzew, wsłuchać się w muzykę nadwiślańskiej przyrody. Gościom przyjeżdżającym samochodami oferujemy bezpłatny parking. Rezerwacja noclegu na VI Letnią Szkołę Kognitywistyki jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 

Rajchertówka – Dom Pracy Twórczej KUL
ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny

terminy

 • do 30 czerwca 15 lipca 2022 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 15 31 lipca 2022 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 31 sierpnia 2022 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

Szczegółowy program VI Letniej Szkoły Kognitywistki wraz z tytułami i abstraktami referatów prezentacji studencko-doktoranckich zostanie opublikowany do 31 sierpnia 2022 r.

cztery sesje wykładowo-warsztatowe

obejmujące 2 wykłady plenarne, 4 wykłady szczegółowe oraz 6 warsztatów; razem ok. 20 godzin wykładów i warsztatów

dwie sesje studencko-doktoranckie

dziewięć godzin i 16 prezentacji projektów studencko-doktoranckich

Kazimierz Dolny

piękny i niepowtarzalny o każdej porze roku.  Dzisiejszy Kazimierz uważany jest za perłę architektury polskiej, mekkę artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

opłaty

 • pełne uczestnictwo w VI Letniej Szkole Kognitywistyki w wysokości 1.200 zł od uczestnika obejmuje:
  • nocleg w pokojach wieloosobowych (3 noce)
  • wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje, serwisy kawowe)
 • uczestnictwo w Szkole ze zniżką dla studentów i doktorantów
  • studenci i doktoranci – 500 600 zł (50% zniżka dla studentów i doktorantów)
 • uczestnictwo w Szkole bez noclegów i posiłków
  • studenci i doktoranci – 300 zł

numer konta do wpłaty

03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

Fundacja Rozwoju
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tytuł wpłaty

Letnia Szkoła Kognitywistyki – imię i nazwisko

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Kognitywistyki?

STRONY WWW ORGANIZATORÓW

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Wydział Filozofii KUL

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych | Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Dolny

Perła architektury polskiej, mekka artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

zapraszamy do Kazimierza Dolnego

NOCLEGI I MIEJSCE OBRAD

Rajchertówka jest położona w pięknej okolicy. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami dzieli ją 15-minutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Przytulne pokoje, piękny widok z okien, przyjazna obsługa zachęcają do wypoczynku. W ogrodzie można odzyskać siły w cieniu starych drzew, wsłuchać się w muzykę nadwiślańskiej przyrody. Gościom przyjeżdżającym samochodami oferujemy bezpłatny parking. Rezerwacja noclegu na VI Letnią Szkołę Kognitywistyki jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 

Rajchertówka – Dom Pracy Twórczej KUL
ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny

KAZIMIERZ DOLNY

Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą, o ponad stuletniej tradycji letniska i kolonii artystycznej. Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze swoich związków ze sztuką oraz z tego, że stał się oazą twórców. Wielu malarzy ma tu swoje galerie, pracownie, tutaj odbywają się również liczne plenery malarskie.
Wielu turystów odwiedzających Kazimierz Dolny poprzestaje na zwiedzeniu rynku oraz kilku głównych, najbliższych zabytków, tymczasem równie atrakcyjne, choć rzadziej uczęszczane są okolice miasteczka ze swym bogactwem natury i krajobrazu.

Kazimierz Dolny - jedno z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce

Dojazd do Kazimierza Dolnego

Puławy to największy węzeł komunikacyjny w okolicach Kazimierza Dolnego, ale… okazuje się, że w Puławach są trzy stacje kolejowe (Puławy Miasto, Puławy Chemia i Puławy Azoty).  Nasz interesuje stacja Puławy Miasto, do której bezpośrednimi pociągami można dojechać z Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy.

A zatem w przypadku podróży pociągiem należy wysiąść na stacji Puławy Miasto, a potem z Puław - komunikacją miejską można dojechać do Kazimierza Dolnego (linia nr 12). Aby najszybciej dotrzeć do Domu Pracy Twórczej KUL należy wysiąść w Kazimierzu Dolnym na przystanku na żądanie przy Hotelu <Król Kazimierz>. Podobnie, z Dworca PKS, również linią nr 12, można dojechać do centrum Kazimierza Dolnego.

Informujemy również, że do Kazimierza Dolnego można dojechać bezpośrednio busem z Centrum Warszawy (Dworzec Centralny lub Aleje Jerozolimskie).

Spacer do Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z kazimierskiego Rynku trwa nieco ponad 10 min.

Do zobaczenia!

 

 

Jak dojść do miejsca obrad z Rynku w Kazimierzu Dolnym?

 

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

Rejestracja uczestnictwa

 

Formularz rejestracyjny jest również dostępny pod adresem:

https://bit.ly/lsk2022_rejestracja

 

 

Patronat medialny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *