Letnia Szkoła Kognitywistyki

Idea Letniej Szkoły Kognitywistyki

Letnia Szkoła Kognitywistyki

organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na niestandardowe i szerokie podejście do problematyki metaforyczności.

Warunkiem udziału w spotkaniu

jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK wynosi 450 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

przeczytaj więcej

Kognitywistyka to interdyscy­plinarna nauka o poznawaniu

Kognitywistę interesuje relacja między procesami świadomego przeżywania a naszą zmysłowością i motoryką. Do tych procesów należą na przykład myślenie, pamięć, uczenie się czy operowanie językiem. Tym samym zakres przedmiotowy badań kognitywistycznych nie jest ograniczony do czystego, teoretycznego opisu i wyjaśniania naszego poznawania, lecz obejmuje on także emocje, motywacje i akty wolitywne.

Józef Bremer

Zakres tak rozumianej kognitywistyki obejmuje pole wspólne psycho­logii poznawczej (cognitivepsychology), sztucznej inteligencji (artificial intelligence) oraz nauki o układzie nerwowym (neuroscience). Interdyscyplinarny charakter kognitywistyki najlepiej widać w jej metodycznym traktowaniu przedmiotu badań. Łączy się w nim podejście humanistyczno-analityczne obecne w naukach humanistycznych i naukach formal­nych (np. w językoznawstwie teoretycznym) ze znanym z psychologii czy z neuronauk podejściem przyrodniczo-eksperymentalnym, a tak­że z technikami syntetyczno-konstruktywnymi z zakresu informatyki.

Włodzisław Duch

Studia z zakresu kognitywistyki zapewniają nowoczesne, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie wiedzy rozwijającej się niezwykle intensywnie, mającej przed sobą perspektywy nowych odkryć i dalszego rozwoju. Nie bez powodu określa się kognitywistykę mianem „nauki XXI wieku”, zaś interdyscyplinarność uznaje się za jej znak firmowy. Procesy poznawcze bada się obecnie z wykorzystaniem narzędzi badawczych i zasobów teoretycznych nauk: humanistycznych (językoznawstwo kognitywne, filozofia umysłu, teoria poznania, semiotyka kognitywna), społecznych (socjologia kognitywna i obliczeniowa, antropologia kulturowa, socjologia wiedzy, komunikacja społeczna, psychologia poznawcza), ścisłych (logika kognitywna, teoria obliczeń, informatyka, teoria informacji, sztuczna inteligencja) i przyrodniczych (neurokognitywistyka, teoria ewolucji systemów poznawczych, psychofizyka).

dr hab. Robert Poczobut
Robert Poczobut

Metafory ucieleśnione. IV Letnia Szkoła Kognitywistyki

Jesteśmy obecnie świadkami znaczącego „ucieleśnienia” metaforyczności

Już sam cudzysłów (w funkcji metafory) użyty dla charakterystyki tego zjawiska wskazuje na fakt bardzo szerokiego realizowania się tej formy myślenia i działania człowieka w rozlicznych, do tej pory nie rozpoznawanych jako metaforyczne, doświadczeniach. Otwiera się nowa perspektywa badania tej starej kategorii filozoficznej.

W trakcie tegorocznych warsztatów znawcy tej problematyki – lingwiści, językoznawcy, logicy, medioznawczy, filozofowie, muzykolodzy – przedstawią swoje ujęcia teoretyczne metaforyczności (także pokrewnych zjawisk jak stapianie się pojęciowych domen) oraz metody badawcze stosowane do bardzo szczególnych doświadczeń. Mowa zatem będzie o ucieleśnieniu metafor w tańcu, muzycznych utworach, improwizowaniu w terapii medycznej, w internetowych memach, w geometrii, nawet w muzyce i logice. Właśnie, gdzie jeszcze są „metafory w naszym życiu”? O tym będziemy dyskutować w Kazimierzu w drugim tygodniu września. Zapraszamy!

Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki

wskazuje na niestandardowe i szerokie podejście do problematyki metaforyczności. Tradycyjnie pojmowana jest ona własnością mowy, języka czy tekstu, jest traktowana jako ich stylistyczna ozdoba czy narzędzie perswazji. Rewolucja kognitywistyczna dokonana w psychologii, filozofii, antropologii w połowie minionego stulecia zmieniła ten punkt widzenia. Za sprawą monografii George’a Lakoffa i Marka Johnsona „Metafory w naszym życiu”, ale także badaczy spoza językoznawstwa, zaczęto pojmować metaforyczność jako własność struktur pojęciowych ludzkiego umysłu, a także niektórych rodzajów działania. Poszerzono nie tylko obszary badań, wykraczając daleko poza język i teksty literackie, nawet te użytkowe jak dyskursy polityczne, ale podjęto badania empiryczne nad rozlicznymi rodzajami zachowań człowieka i jego metaforycznych wytworów. Efektów metaforyczności zaczęto upatrywać również w gestach, rytuałach, zachowaniach społecznych, rozpoznając metaforyczne struktury, funkcje i wytwory daleko poza językiem – w malarstwie, wizualnych sztukach użytkowych, w muzyce, tańcu.

Percepcja – umysł – kultura

Drodzy Uczestnicy IV Letniej Szkoły Kognitywistyki, licząc na Wasz niezawodny udział w tegorocznych warsztatach poświęconych metaforom, pragniemy zaprosić Was do zgłoszenia tekstów referujących bieżące tematy, zgłaszane na IV LSK, jak również Wasze wystąpienia z lat minionych. Zostaną one zebrane do monografii książkowej, która będzie podsumowaniem wszystkich dotychczasowych edycji Szkoły. Monografia ukaże się z początkiem przyszłego roku w wydawnictwie Academicon pod redakcją M. Hetmańskiego i Z. Wróblewskiego.

Teksty artykułów lub raportów z badań (do objętości 16 stron) prosimy zgłaszać na adres

marek.hetmanski@poczta.umcs.lublin.pl

w przeciągu najbliższych trzech miesięcy.

IV LETNIA SZKOŁA KOGNITYWISTYKI. PROGRAM

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr - Analiza integracji pojęciowej w memach internetowych zawierających wyobrażenia gestów

dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Analiza integracji pojęciowej w memach internetowych zawierających wyobrażenia gestów

Globalizacja w kulturze przejawia się m.in. powstaniem ponowoczesnego folkloru o uniwersalnych rysach. Moje wystąpienie dotyczy jednego zjawiska tego folkloru – internetowych memów, a dokładnie integracji pojęciowej w memach zawierających wyobrażenia gestów. Interesują mnie całe serie memów oparte na szkielecie jednego gestu, któremu przypisuje się pewne znaczenie – konwencjonalne lub nieznane poza kręgiem komunikacji internetowej. Wiele z nich ma dość długą historię i wykazuje się produktywnością przez lata. Zazwyczaj ten szkielet jest integrowany z przestrzenią aktualnych wydarzeń, np. może służyć jako komentarz polityczny, uwaga obyczajowa itp.


dr hab. Joanna Pędzisz - Powinniśmy być w stanie wykonać wszystkie ruchy, które możemy sobie wyobrazić. Jakości ruchowe w tańcu współczesnym z perspektywy kognitywnej

dr hab. Joanna Pędzisz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Katedra Lingwistyki Stosowanej

Powinniśmy być w stanie wykonać wszystkie ruchy, które możemy sobie wyobrazić (Rudolf Laban). Jakości ruchowe w tańcu współczesnym z perspektywy kognitywnej

W wyniku konfrontacji z Labanowską Analizą Ruchu, według której wszystkie komponenty ruchu czyli przestrzeń (space), ciężar (weight), czas (time), przepływ (flow) i wysiłek (effort), są rozważane współzależnie, tancerz współczesny w roli choreografa i/lub pedagoga realizuje działania językowe odnoszące się do jakościowych właściwości ruchu. Zgodnie z zaproponowaną przez Schwoebela i Cosletta (2005) typologią stanowią one reprezentację leksykalno-semantyczną ciała w ruchu, a dopełniają bez wątpienia dwie inne jak jego schemat i jego mapę topologiczną. Wspomniane działania językowe są silnie zindywidualizowane, zależne od umiejętności, wykształcenia i doświadczenia tancerza, który posługuje się nierzadko wyrażeniami figuratywnymi. Celem nadrzędnym wystąpienia jest zatem określenie, dzięki jakim rodzajom metafor konceptualnych konstytuuje się obraz ciała realizującego konkretne jakości ruchowe w tańcu współczesnym.

Literatura

 • Gontarczyk, Magdalena (2012): Ciało i cielesność w ujęciu współczesnej neuropsychologii. Nowiny Lekarskie, 81, 5, 558–563
 • Kövecses, Z. (2011). Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. Kraków: Universitas.
 • Maćkiewicz, Jolanta. (2006): Językowy obraz ciała, szkice do tematu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Schwoebel J., Coslett H.B. (2005): Evidence for multiple, distinct representations of the human body. J. Cogn. Neurosci., 17, 4, 543–553.v


dr Dorota Rybarkiewicz - Warunki poprawności i skuteczności metakolażu (kanonu myślenia metaforycznego) – spotkanie logiki z kognitywistyką?

dr Dorota Rybarkiewicz
Uniwersytet Łódzki
Instytut Filozofii

Warunki poprawności i skuteczności metakolażu (kanonu myślenia metaforycznego) – spotkanie logiki z kognitywistyką?

Proces myślenia metaforycznego tzw. metakolaż, inicjowany znaczącą i nietypową zmianą, która z kolei uruchamia naturalny dla umysłu mechanizm uzgadniania (porównywania) współwystępujących percepcji, prowadzi do generowania „sensu” otaczających zjawisk poprzez łańcuch implikacji. Metakolaż jest charakterystyczny dla procesu rozumienia nie tylko metafor, ale też dla generowania nowych pomysłów , dla uczenia się i poznawania oraz dla rozwiązywania problemów. Ma on ma swe źródło w tendencji do tworzenia spójnej całości. Podjęta zostanie próba poddania ocenie poprawności tego procesu przy zastosowaniu niektórych pojęć logicznych a także próba sformułowania adekwatnych kryteriów, których spełnienie decydować będzie o skuteczności i użyteczności tego procesu.


dr Katarzyna Karska i dr Anna Krajewska - Improwizacja jako narzędzie do zabawy metaforą; metafora jako narzędzie do zabawy improwizacją

dr Katarzyna Karska
dr Anna Krajewska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Improwizacja jako narzędzie do zabawy metaforą; metafora jako narzędzie do zabawy improwizacją

Do niedawna improwizacja była głównie rozpatrywana w kontekście przestrzeni teatralnej. Ostatnie lata pokazały jednak możliwości jakie niesie ze sobą improwizacja wykorzystywana w pracy, komunikacji i nauce. Okazało się, że metafora konceptualna umożliwia efektywne improwizacje dzięki powiązaniom między domenami związanymi różnymi domenami życia. Dzięki temu, że metafora jest wszechobecna, kształtuje ona ludzki światopogląd i umożliwia komunikację. Metafora pozwala odejść od wyznaczonego scenariusza, organizuje improwizację i pozwala na twórcze, lecz spójne działania.

Warsztaty improwizacji to bezpieczny i zabawny sposób rozwoju kompetencji porozumiewania się, poszukiwania kreatywnych rozwiązań i otwartości w nawiązywaniu kontaktów. Mechanika gier improwizacji teatralnej idealnie wpisuje się w edukację poprzez wykorzystywanie metafor, odgrywanie ról, testowanie formułowania treści, testowanie zachowań do wykorzystania w realnych, życiowych sytuacjach wymagających aktywnej interakcji z innymi osobami. Improwizacja i techniki improwizacyjne to doskonałe narzędzie dydaktyczne, które wzmacnia umiejętności komunikacyjne niezbędne w dydaktyce i podczas interakcji międzyludzkich.

W oparciu o tworzenie sytuacji tu i teraz, improwizacja wymaga szybkiego reagowania i spontanicznego tworzenia treści, spójnie z elementami behawioralnymi w adekwatny do owych nagle pojawiających się przebiegu zdarzeń. Student, uczeń, znajdujący się w środku tej sytuacji automatycznie angażuje wszystkie zmysły, zasoby intelektualne i emocjonalne. Nieświadomie czerpie z potencjału metafor konceptualnych. W holistyczny sposób korzysta ze swoich zasobów, doświadczeń, reprezentując je publicznie z użyciem metafor tak, by być czytelnym i zrozumiały dla odbiorcy. Takie mechanizmy uruchamiają się podczas treningu improwizacji, dlatego też warto się jej przyjrzeć i doświadczyć jej na własnej skórze.


dr Ewa Schroeiber - Muzyka i jej metafory

dr Ewa Schroeiber
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Instytut Muzykologii

Muzyka i jej metafory

Czy metafora może być figurą muzyczną? W odpowiedzi na to pytanie część badaczy podkreśla dynamiczne relacje pomiędzy tematami czy motywami muzycznymi. Przenikanie kontrastujących kategorii ekspresji może prowadzić do powstawania kategorii wyższego rzędu i wywoływać w słuchaczu wrażenie nowości. Inni poszukują metafor na głębszym poziomie i odnajdują w muzyce czasoprzestrzenne schematy wyobrażeniowe, które łączą ją z naszym codziennym doświadczeniem. Jakie schematy wyobrażeniowe leżą u podstaw muzyki? W jaki sposób są one ucieleśnione w strukturach muzycznych? Jaką rolę odgrywa w tym rytm, melodia, harmonia czy barwa dźwięku? Czy w muzyce można mówić o procesie integracji pojęciowej? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania korzystając m.in. z badań Roberta Hattena, Lawrence’a Zbikowskiego czy Michaela Spitzera. O obecności i różnorodności metafor muzycznych będą świadczyć przykłady zaczerpnięte z muzyki klasycznej i współczesnej.


dr Mateusz Hohol - Matematyka w metaforach? O perspektywach i granicach wyjaśniania pojęć matematycznych za pomocą teorii metafor kognitywnych

dr Mateusz Hohol
Uniwersytet Jagielloński
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Matematyka w metaforach?
O perspektywach i granicach wyjaśniania pojęć matematycznych za pomocą teorii metafor kognitywnych

Zgodnie z popularną obecnie w naukach o poznaniu perspektywą, ciało umożliwia a zarazem ogranicza, procesy poznawcze. O ile ucieleśnione poznanie „sprawdza się” w wyjaśnianiu pojęć konkretnych („kot”, „krzesło”), to pojęcia abstrakcyjne („liczba pierwsza”, „sprawiedliwość”), których treść wykracza poza bezpośrednie doświadczenie sensoryczno-motoryczne, stanowi poważne wyzwanie dla tej perspektywy.

Matematyka jest jedną z dziedzin aktywności umysłu, w której pojęcia abstrakcyjne odgrywają szczególnie ważną rolę, stad też stanowi ona doskonałe pole do testowania i doprecyzowywania założeń ucieleśnionego poznania. W wydanej w 1987 r. książce „Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne” (polskie wydanie: 2011), George Lakoff zaproponował, że nie tylko pojęcia konkretne, ale również abstrakcyjne pojęcia matematyczne i logiczne ugruntowane są w aktywności sensoryczno-motorycznej, a „narzędziem poznawczym” umożliwiającym to ugruntowanie jest metafora. Kilkanaście lat później Lakoff rozwinął tę ideę na szeroką skalę wspólnie z Rafaelem Núñezem, w książce „Where mathematics comes from” (2000), która cytowana była dotąd ponad 4000 razy. W pracy tej przedstawili oni metaforyczne mapowania nie tylko dla relatywnie prostych pojęć matematycznych, takich jak „zbiór”, czy „arytmetyka”, ale również dla pojęć uznawanych za znacznie bardziej oderwane od doświadczenia cielesnego, włączając w to „nieskończoność aktualną” (zob. Brożek i Hohol, 2014). Śmiałe hipotezy Lakoffa i Núñeza spotkały się jednak z krytyką, w której akcentowano nieścisłości matematyczne i historyczne (zob. Pogonowski, 2011) oraz kognitywistyczne, w tym rozwojowe, neuronaukowe i psycholingwistyczne (zob. Dove, 2016). Co więcej hipotezy Lakoffa i Núñeza nie przekształciły się w płodny empirycznie program badań nad poznaniem matematycznym.

W niniejszym referacie przedstawię główne założenia oraz osiągnięcia teorii metafor kognitywnych w odniesieniu do matematyki. Następnie przedstawię różne linie krytyki podejścia Lakoffa i Núñeza, oraz zadam pytanie czy jego (ewentualne) fiasko jest zarazem fiaskiem zastosowania idei poznania ucieleśnionego do wyjaśnienia genezy i przetwarzania pojęć matematycznych (i innych pojęć abstrakcyjnych) w ogóle. Jako alternatywę przedstawię językowo-społeczną teorię umiarkowanego ucieleśnienia pojęć abstrakcyjnych (Borghi i Binkofski, 2014; Hohol, 2020).

Bibliografia:

 • Borghi, A. M., Binkofski, F. (2014). Words as social tools: An embodied view on abstract concepts. New York: Springer.
 • Brożek, B., Hohol, M. (2014). Umysł matematyczny. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Dove, G. (2016). Three symbol ungrounding problems: Abstract concepts and the future of embodied cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 23, 1109–1121.
 • Hohol, M. (2020). Foundations of geometric cognition. London-New York: Routledge.
 • Lakoff, G. (1987/2011). Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Kraków: Universitas.
 • Lakoff, G., & Núñez, R. E. (2000). Where mathematics comes from. New York: Basic Books.
 • Pogonowski, J. (2011). Geneza matematyki wedle kognitywistów. Investigationes Linguisticae, 23, 106–147.

Materiały do pobrania

informacje organizacyjne

miejsce obrad

to Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad piękną Wisłą. Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich położony jest na Górze Małachowskiego, w samym środku Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie znajduje się kazimierski dom Marii i Jerzego Kuncewiczów, gdzie obecnie mieści się muzeum. Unikalne położenie obiektu stwarza atmosferę spokoju i możliwości odebrania wszystkimi zmysłami otaczającej przyrody. Jednym z sekretów Domu jest piękny ogród.

Ośrodek powstał w latach 60-tych; od lat 90-tych stopniowo modernizowany, jest tradycyjnym miejscem spotkań środowiska dziennikarskiego. Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 17

terminy

 • do 13 lipca 2020 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 27 lipca 2020 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 24 sierpnia 2020 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

Szczegółowy program IV Letniej Szkoły Kognitywistki wraz z tytułami i abstraktami referatów prezentacji studencko-doktoranckich zostanie opublikowany do 31 sierpnia 2020 r.

cztery sesje wykładowo-warsztatowe

obejmujące 2 wykłady plenarne, 4 wykłady szczegółowe oraz 6 warsztatów; razem ok. 20 godzin wykładów i warsztatów

dwie sesje studencko-doktoranckie

dziewięć godzin i 16 prezentacji projektów studencko-doktoranckich

Kazimierz Dolny

piękny i niepowtarzalny o każdej porze roku.  Dzisiejszy Kazimierz uważany jest za perłę architektury polskiej, mekkę artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

opłaty

 • pełne uczestnictwo w IV Letniej Szkole Kognitywistyki w wysokości 450 zł od uczestnika obejmuje:
  • nocleg w pokojach dwuosobowych (3 noce)
  • wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje, serwisy kawowe)
 • uczestnictwo w Szkole bez noclegów i posiłków
  • studenci i doktoranci – 200 zł.

numer konta do wpłaty

03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

Fundacja Rozwoju
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tytuł wpłaty

Letnia Szkoła Kognitywistyki – imię i nazwisko

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Kognitywistyki?

STRONY WWW ORGANIZATORÓW

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Wydział Filozofii KUL

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

RADA PROGRAMOWA

Wsparcie IV Letniej Szkoły Kognitywistyki

 

 

 

Konkurs “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Kazimierz Dolny

Perła architektury polskiej, mekka artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

zapraszamy do Kazimierza Dolnego

NOCLEGI I MIEJSCE OBRAD

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich położony jest na Górze Małachowskiego, w samym środku Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W sąsiedztwie Domu znajduje się kazimierski dom Marii i Jerzego Kuncewiczów, gdzie obecnie mieści się muzeum. Unikalne położenie obiektu stwarza atmosferę spokoju i możliwości odebrania wszystkimi zmysłami otaczającej przyrody. Jednym z sekretów Domu jest piękny ogród. Ośrodek jest tradycyjnym miejscem spotkań środowiska dziennikarskiego.

 

Ośrodek powstał w latach 60-tych. Od lat 90-tych jest stopniowo modernizowany. Dziś Dom Dziennikarza ma opinię idealnego miejsca do organizacji konferencji, szkoleń, sympozjów i warsztatów wielu środowisk akademickich i biznesowych.

KAZIMIERZ DOLNY

Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą, o ponad stuletniej tradycji letniska i kolonii artystycznej. Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze swoich związków ze sztuką oraz z tego, że stał się oazą twórców. Wielu malarzy ma tu swoje galerie, pracownie, tutaj odbywają się również liczne plenery malarskie.
Wielu turystów odwiedzających Kazimierz Dolny poprzestaje na zwiedzeniu rynku oraz kilku głównych, najbliższych zabytków, tymczasem równie atrakcyjne, choć rzadziej uczęszczane są okolice miasteczka ze swym bogactwem natury i krajobrazu.

Kazimierz Dolny - jedno z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

Rejestracja uczestnictwa

 

Formularz rejestracyjny jest również dostępny pod adresem:

https://bit.ly/lsk2020_rejestracja

 

Patronat medialny

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *