Program Letniej Szkoły Kognitywistyki

Wrz
4
śr
2019
Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda – Joanna Jurewicz
Wrz 4@15:00 – 16:15
Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda - Joanna Jurewicz @ Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Po co nam ujęcie kognitywne w badaniach najstarszych teksów ludzkości? Metafora w Rygwedzie
Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda

Joanna Jurewicz

Body and Mind: Comparative research on mentalistic conceptualizations in Poland and China – Arkadiusz Gut
Wrz 4@16:30 – 17:45

prof. Arkadiusz Gut (KUL), prof. Andrew Lambert (City University of New York), prof. Oleg Gorbaniuk (KUL)

Arkadiusz Gut

Wrz
5
czw
2019
Mind, Cognition and Consciousness in early Buddhism and Chan – A Cognitive Science Perspective – Grzegorz Polak
Wrz 5@09:00 – 10:00

Early Buddhism and Chan are unique within general context of Buddhism in their insistence on direct, unmediated insight occurring in the absence of conscious thought. This concept is grounded in a very specific set of ideas about the mind, cognition and consciousness. These ideas are, however, not presented in a systematic form and are often at odds with both traditional Buddhist mainstream views as well as with common-sense beliefs about human psychology. As a result, they have not received enough attention and still require proper reconstruction. The aim of this paper is to explore these concepts from the perspective of modern cognitive science. How do early Buddhist and Chan ideas agree with recent developments within philosophy of the mind? Particular focus will be on the issue of mediation of ordinary experience by conceptual and linguistic factors, the distinction between consciousness and the mind, the notion of the Self, possibility of direct insight in the absence of conscious thought and the issue of its content and effability.

Grzegorz Polak

Taoist Philosophy of Mind – Gang Chen
Wrz 5@10:15 – 11:30
Językowe uwarunkowania zjawisk umysłowych na przykładzie klasycznego języka arabskiego – Tomasz Stefaniuk
Wrz 5@11:30 – 12:45
Językowe uwarunkowania zjawisk umysłowych na przykładzie klasycznego języka arabskiego - Tomasz Stefaniuk @ Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Rozwój języka arabskiego. Klasyczny język arabski a współczesne dialekty. Język arabski jako język filozofii i nauki. Tworzenie neologizmów w języku arabskim – ujęcie historyczne. Czy język arabski może być językiem nauki?

Development of the Arabic language. Classical Arabic language and contemporary dialects. Arabic as a language of philosophy and science. Creation of neologisms in Arabic – a historical approach. Can Arabic language be a language of science?

 

Tomasz Stefaniuk

Kulturowe uwarunkowania poznania społecznego: o uczeniu się kulturowym i adaptacjach poznawczych. Badania polskich misjonarzy w środowisku międzykulturowym z wykorzystaniem metod narratywnych i focusowych – Zbigniew Wróblewski
Wrz 5@14:45 – 16:15

prof. Zbigniew Wróblewski, prof. Arkadiusz Gut, dr Mariusz Wołonciej, dr Michał Wilczewski, dr Andrzej Zykubek

Zbigniew Wróblewski

Światopoglądowe treści w kulturze i języku japońskim na przykładzie Kojik – Marcin Lisiecki
Wrz 5@16:30 – 17:30
Światopoglądowe treści w kulturze i języku japońskim na przykładzie Kojik - Marcin Lisiecki

Głównym celem wykładu będzie analiza wybranych fragmentów najstarszego zabytku
literatury japońskiej, pt. Kojiki. Tekstu niezwykle ważnego dla japońskiej kultury i jednocześnie
trudnego, ze względu na specyfikę jego języka, do analizy. pełniącego rolę Przedstawię w nim
sposoby analizy Kojiki, dzięki którym możliwe będzie dotarcie do zawartych w nim sensów i wątków poświęconych temu, jak starożytni Japończycy rozumieli rzeczywistość. Ponadto wskażę
na zawarte w nim wątki dotyczące podstaw japońskiej etyki i ich związek z shintoizmem, jedną z
trzech religii wyznawanych w Japonii.

Worldview in the Japan culture and language: the example of Kojiki

The main aim of the lecture will be the analysis of selected fragments of the oldest
monument of Japanese literature, Kojiki. The text is extremely important for Japanese culture and at
the same time difficult, due to the specificity of its language, to analyze. I will present in it the ways
of Kojiki’s analysis, thanks to which it will be possible to reach the senses and threads contained in
it, devoted to how the ancient Japanese understood reality. Moreover, I will point to the threads
contained in it concerning the foundations of Japanese ethics and their connection with Shintoism,
one of the three religions professed in Japan.

Marcin Lisiecki

Anthropomorphism – cognitive error or adaptation? – Anna Dutkowska
Wrz 5@17:30 – 18:30
Anthropomorphism - cognitive error or adaptation? - Anna Dutkowska @ Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Anthropomorphism is defined as the attribution of typically human mental and affective states to non-human objects: animate and non-living. In recent analyzes of the anthropomorphizing abilities occurring in adults and children, there is the thesis that “anthropomorphism is not based on specific belief systems, but rather on a specific modality of interaction” (G. Airenti 2018). In such interactions (or observations, which are subject to interaction), an inhuman being occupies a place that is usually attributed to another human being. This situation occurs regardless of the person’s beliefs about the characteristics of the individual who are anthropomorphized. Thus, anthropomorphism is a means to establish relationships with non-humans. With this assumption, anthropomorphism can be understood as the ability that appears in infants and persists throughout life, constituting a kind of evolutionary adaptation.

Anna Dutkowska

Wrz
6
pt
2019
Między kognitywistycznym naturalizmem a subiektywizmem. O pojęciu środowiska (Umwelt) i doświadczeniu pojmowania – Kamil Aftyka
Wrz 6@09:30 – 09:55
Między kognitywistycznym naturalizmem a subiektywizmem. O pojęciu środowiska (Umwelt) i doświadczeniu pojmowania - Kamil Aftyka @ Kazimierz Dolny | lubelskie | Polska

Dwa najbardziej uproszczone poglądy na wpływ natury i kultury na poznanie człowieka wyłożyć można tak: albo to, co i jak poznajemy jest warunkowane przez to, co nam przyrodzone, albo przez to, co w nas zaszczepia się już za naszego jednostkowego życia. W kognitywistyce korelatem afirmacji rzeczywistości na pierwszą modłę jest natywizm, a na drugą modłę – empiryzm.
Owo rozróżnienie komplikuje się, gdy zauważymy, że konieczność swoistej szczepionki wcale nie oznacza, że nie musi być obecna wrodzona podatność na zaszczepienie.
By uniknąć błędnego koła, rewidujemy nasze pojęcie o tym, czym są natura i kultura. Zauważamy najpierw, że w metodologii kognitywistycznej oba pojęcia to dwie strony tej samej monety. Kultura jest rozumiana tutaj na sposób naturalistyczny. Zaszczepia się ona w naszym umyśle, ale nie jesteśmy w niej podmiotami, nie potrafimy wybić się na niepodległość wobec wszechogarniającego determinizmu, w ogóle czy to ze strony genów przyrody, czy to ze strony języka kultury.
Wobec tak rozumianej natury wysuwamy dwa pomysły badawcze. Jeden to dookreślenie samego pojęcia natury; pozwolenie jej, by faktycznie stała się w naszym rozumieniu osnową wszystkiego. Pomysł ów za swój materiał bierze w tym wystąpieniu wyrosłe jeszcze z ducha redukcji fizykalistycznej konektywizm Fodora czy biosemantykę Millikan, ale również sprzeczającą się z tym duchem biosemiotykę z Tartu i spowinowacone z nią pojęcie środowiska, Umwelt. Inny pomysł to towarzyszące owemu dookreślaniu eksplikowanie wszelkich grud i elementów niepasujących do naturalistycznego obrazu świata. Sięga on po znany filozoficzny topos „ja” nieredukowalnego do w pełni niezależnych od niego procesów; sam w sobie ów topos subiektywizmu mógłby wydać się trującą pestką wewnątrz słodkiej cisowej osnówki, dlatego zajmiemy się jego przejawem w samej kognitywistyce, np. u Chalmersa, aczkolwiek poszerzymy problemat doświadczania sensorycznego o doświadczanie pojmowania.

 

Kamil Aftyka

Rola emocji w rozwoju kulturowych sposobów refleksji nad umysłem: Podejście pragmatyczne – Robert Mirski
Wrz 6@09:30 – 10:00

W niniejszym referacie podejmę kwestię rozwoju refleksji nad innymi umysłami i tym w jaki sposób kultura kształtuje ten proces. Zaproponowany model skupia się na roli emocji w procesie ukulturowienia, wykorzystując ramy teoretyczne interktywizmu (Bickhard, 2009). Dwa aspekty interktywistycznej emocji – funkcjonalny oraz behawioralny – umożliwiają kulturową modulację procesów rozwojowych poprzez interwencje rodziców w kontekstach niepewności w sytuacjach społecznych, formując konstrukty mentalne, które dziecko może później przywołać w samodzielnym myśleniu.

Robert Mirski

The transhuman: automatic perspectives of freedom. Emotional robots? – Fabio Squeo
Wrz 6@10:00 – 10:30

The theory of Transhumanism opens up new questions about a presumed and future automatic collective consciousness of the human species. Can poetry help us to understand them better?
It is clear that the whole theory of transhumanism also has to do with the art that deals with the future and becomes particularly interesting when it illuminates its purpose.
Poetry, in my opinion, is a very valid adjuvant since it is carried out over time, maintaining and preserving the figure of the Trinitarian eternity. Poetry is an exceptional communication tool for expressing a thought, for transmitting a message of universal breadth. It is the supreme art of evoking and suggesting feelings of union and communion. It unites consciences, respecting the free diversity of individuals. It unites what the transhuman project wants to see separated, distant from the nature of God. The transhuman project can be translated into a dis-human project since the dis-human exercises a certain power, through his intelligence, against the free conscience of man .
The transhumanist project is based, therefore, on the premise that technology, on the one hand, will make a perfect simulation of intelligent life possible (but this is true only intelligent life is released from conscience, residue and excess, slowness and inaccuracy), and , on the other hand, on the ability to see the beauty of poetic literature stolen; that is, seeing the capacity to feel the pulsating life removed. Poetry is the voice of personality, but also of the collective unconscious. In opposition, the transhuman demands an “automatic and crystallized purpose of/in essence”. In other words, the more the conscience is limited, the more intelligence can pursue an automatic purpose, as it escapes conscious criticism and the ambiguous character of poetic sensitivity.