Anna Sędłak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W 2016 roku ukończyłam studia I stopnia z kognitywistyki w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Moja praca licencjacka pod kierunkiem dr hab. Marka Hetmańskiego, prof. UMCS nosiła tytuł: „Percepcja przekazu reklamowego i jej wpływ na decyzje odbiorcy”. W tym samym roku podjęłam równolegle studia II stopnia z kognitywistyki i zarządzania w UMCS-ie. Dwa lata później obroniłam pracę magisterską z kognitywistyki pt. „Wpływ przekazu medialnego na procesy poznawcze i behawioralne odbiorcy” pod kierunkiem dr hab. Jolanty Kociuby, prof. UMCS. Przez dwa kolejne lata rozwijałam swoje zainteresowania naukowe na studiach z retoryki stosowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Moje zainteresowania naukowe dotyczą komunikacji perswazyjnej. Obecnie jestem doktorantką filozofii w Szkole Doktorskiej KUL. Jestem członkiem Koła Naukowego Studentów Kognitywistyki KUL i Koła Naukowego Kognitywistyki UMCS. Brałam udział zarówno w organizacji konferencji, m.in. Cultural and Environmental Factors in Socio – Cognitive Development, Understanding of Social Cognition, jak i czynny udział w konferencjach kognitywistycznych: Czas na umysł, Dzień Neuroróżnorodności.