Bez kategorii

Letnia Szkoła Kognitywistyki. Dzień #3 i #4. Piątek i sobota, 22 i 23 września 2017

Letnia Szkoła Kognitywistyki - Prelegenci
Letnia Szkoła Kognitywistyki – Prelegenci

Do problemów komunikacji wizualnej nawiązuje piątkowy wykład (z elementami warsztatu) poprowadzony przez dra hab. Zbysława Muszyńskiego (prof. UMCS, Instytut Filozofii) zatytułowany Analiza semiotyczna w teorii i praktyce, który ma na celu dostarczenie (przypomnienie) podstaw teorii semiotycznych (głównie koncepcji znaku i kodu kulturowego).

Zbysław Muszyński – Analiza semiotyczna w teorii i praktyce

Na tej podstawie podane zostaną przykłady analiz semiotycznych ustalające znaczenie komunikatów formułowanych w kodach werbalnych i niewerbalnych (w szczególności w kodzie wizualnym).  Analizy warsztatowe dotyczyć będą kilku wybranych plakatów, banerów z kampanii reklamowych i społecznych.

Pytanie niewidomego od urodzenia dziecka, które posłużyło za tytuł prezentacji to tylko jedna z prób zrozumienia świata odbieranego bez zmysłu wzroku, który dostarcza aż 80% informacji o otoczeniu. Prof. Bogusław Marek, Kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL Pełnomocnik Rektora KUL ds. Studentów Niepełnosprawnych Kierownik Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Dla Niewidomych KUL opowie natomiast o problemach (i rozwiązaniach) w wyjaśnianiu trudnych pojęć dzieciom niewidomym od urodzenia.

Bogusław Marek – Czy kamień wygląda tak samo jaki jest w dotyku? O problemach (i rozwiązaniach) w wyjaśnianiu trudnych pojęć dzieciom niewidomym od urodzenia

Budowany przez niewidome dziecko obraz świata to wyłaniająca się z chaosu bodźców układanka pełna brakujących lub nie zawsze trafnie dobranych fragmentów. Luki w wiedzy o świecie mogą pozostać niezauważone przez wiele lat. Można jednak wesprzeć osoby niewidome w próbie zrozumienia pojęć opartych na wrażeniach wzrokowych za pomocą prostych narzędzi i technik, których część przedstawiona będzie w prezentacji. Może też okazać się, że brak wzroku pozwala odkryć informacje niedostępne dla osób widzących.

Warsztat o kulturoznawczej i poznawczej wartości fotografii poprowadzi z kolei dr Marta Kubiszyn (Instytut Kulturoznawstwa UMCS).

Marta Kubiszyn – Fotograficzne reprezentacje Zagłady: historyczny kontekst powstania i współczesna recepcja zdjęć Holokaustu

Zaprezentowana zostanie dokumentacja fotograficzna Holokaustu sporządzona w większości przez oprawców. Zostaną omówione wizualne symbole Zagłady ukształtowane przez propagandę faszystowską, a także stereotypy i sposoby postrzegania świata uczestniczące zarówno w tworzeniu tych dokumentów, jak również w ich współczesnym odbiorze.

 

Sesja studencko-doktorancka [piątek]

 • Piotr Kozak – Kilka uwag na temat semantyki obrazów 
 • Liliana Kozak – Przestrzeń sztuki współczesnej jako przestrzeń kontaktu umysłów 
 • Agnieszka Starzyńska – Gramatyka kognitywna jako narzędzie badania reklamy 
 • Witold Wachowski – Czytanie rzeczy codziennych: afordancje dla królowych i złodziei 
 • Anna Dutkowska – Czytanie umysłów w świecie zwierząt pozaludzkich 
 • Aneta Niczyporuk – Rola dystrakcji w skutecznym tłumieniu myśli 
 • Michał Obidziński – Teoria rozmytego śladu, koncepcja i metody pomiarowe

 

Sesja studencko-doktorancka [sobota]

 • Adam Wasążnik – Gra jako element metody badawczej 
 • Damian Adamowicz – Przeniesienie zdolności poznawczych w grach wideo 
 • Edgar Filip Różycki – Implementacja algorytmu immunologicznego w kognitywistyce 
 • Jagoda Bigos – Jakimi językami mówi ogień?
 • Renata Łukiewicz-Kostro – HIS brain/HER brain – male and female sensorimotor perception discovered via the language of embodied experience in „Song of Songs”
 • Szura Bruni – Transkulturowe wymiary samotranscendencji świadomości 
 • Dagmara Wąchocka – Jak słowa wpływają na nasze zachowania? 

Programy Letniej Szkoły Kognitywistyki