Maciej Kociuba

dr hab. Maciej Kociuba
dr hab. Maciej Kociuba

dr hab. Maciej Kociuba

Zakład Filozofii Kultury
Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maciej Teodor Kociuba, doktor habilitowany, filozof.  Urodzony w 1958 r. w Lublinie. Studia filozoficzne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik  UMCS, obecnie Kierownik Zakładu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Główne obszary badań:  (1) Epistemologia i teoria literatury Gastona Bachelarda ; (2) Psychospołeczny fenomen przemocy opisywany przez René Girarda w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych; (3) Kulturowa jedność Europy i cywilizacji Zachodu oraz procesy, które zachodzą na styku różnych kultur i cywilizacji. Procesy integracyjne (globalizacja) i dezintegracyjne, różnicujące i dzielące współczesny świat; (4) Antropologia obrazu rozumiana jako: (a) badanie wzajemnych zależności jakie zachodzą między poznaniem opartym na pojęciach a poznaniem opartym na obrazach; (b) poszukiwanie istotnych własności (wymiarów) poznania obrazowego oraz uchwycenie jego holistycznego charakteru.

Autor książki Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata (2010). Współredaktor książek  Racjonalizm i irracjonalizm w nauce i życiu społecznym (1994), Socjologia wiedzy i jej wrogowie (1995), Przemoc i filozofia (2004) i artykułów o tematyce obejmującej wymienione kręgi problemowe.

Zakładu Filozofii Kultury w ramach badań statutowych realizuje temat: Filozofia kultury jako metafilozofia i analiza artefaktów kulturowych.

 

Maciej Kociuba – Eksperymentalne fotografie Ryszarda Horowitza