Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz
dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz

 • adiunkt – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • psycholog – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, obecnie kończy specjalizację z zakresu neuropsychologii i psychologii klinicznej

Wykształcenie

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Humanistyczny UWM, 2010
 • magister psychologii, Instytut Psychologii KUL, 2004
 • magister filozofii, Instytut Filozofii KUL, 1998

Studia

 • studia podyplomowe Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna, Instytut Psychologii UMCS, 2007-2010
 • studia podyplomowe, Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, projekt Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin, 2011-2012
 • studia podyplomowe, Menedżer Prac Rozwojowych, projekt Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin/Olsztyn, 09. 2011- 06.2012
 • studia doktoranckie, Instytut Psychologii KUL, 2004-2006
 • studia magisterskie, psychologia, Instytut Psychologii KUL, 2000-2004
 • studia magisterskie, filozofia, Instytut Filozofii KUL, 1993-1998

Staże i kursy

 • staż w ramach projektu Transfer Innowacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Olsztyn, I-IV 2011
 • staż Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Centrum Innowacji
  i Transferu Technologii, UWM Olsztyn, IX-X 2009
 • staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie jako psycholog, 2008-2009
 • kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich uniwersytetu, Katedra UNESCO UWM, Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, XI 2009-II 2010

Publikacje

 • Markiewicz, P., Śliwa, M. (2012). Biological, cognitive, anthropological, and social dimensions of beauty. Magnanimitas; Proceedings of the  International Scientific Conference on MMK 2012 International Conference; Psychology, Sociology and Pedagogy; Hradec Králové, 2012,  vol. III, s. 2431-2435.
 • Śliwa, M., Markiewicz, P. (2012). Therapist as a shaman – soul doctor in the light of R. D. Laing`s concept of anti-psychiatry and anthropologic research by C. Levi-Strauss. Magnanimitas; Proceedings of the  International Scientific Conference on MMK 2012 International Conference; Psychology, Sociology and Pedagogy;Hradec Králové, 2012,  vol. III, s. 2436-2441.
 • Markiewicz, P. (2012). Empatia – neurokognitywny program samolubnego mózgu/umysłu. W:  Kardela H., Muszyński Z., Rajewski M. (red.), RRR Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie, kontekst jako kategorie kognitywistyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 115-134.
 • Markiewicz, P. (2012). Empatia w kognitywnej teorii filmu. W:  Kardela H., Muszyński Z., Rajewski M. (red.), RRR Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie, kontekst jako kategorie kognitywistyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 135-152.
 • Daniluk, B., Markiewicz, P. (2011), Uszkodzenia mózgowia a stan pamięci jawnej i utajonej, w:
  M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.), Ciało. Zdrowie i choroba. Seria: Osobowość: psychologia
  i pogranicza, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, WSB-NL, s. 447-460.
 • Gontarczyk, M., Daniluk, B., Markiewicz, P. (2011), Zjawisko kończyny fantomowej w kontekście schematu i obrazu ciała, w: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.), Ciało. Zdrowie i choroba. Seria: Osobowość: psychologia i pogranicza, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, WSB-NL, s. 255-266.
 • Markiewicz, P. (2011), Neuropsychologia pragmatycznych zachowań językowych, w: J. Dębowski (red.), Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka, t. 2, Aspekty filozoficzne, Olsztyn: UWM, 225-242.
 • Markiewicz, P. (2011), Samolubny i niesamolubny umysł. O podstawach skutecznych interakcji społecznych, w: A. Biegalska, M. Jagłowski (red.), Logos i praxis. O skuteczności myślenia, Olsztyn: IF, 133-149.
 • Przybysz, P., Markiewicz, P. (2010), Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań, w: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 109-149.
 • Markiewicz, P. (2010), Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 16.
 • Markiewicz, P. (2010), Kartografia filozoficzna i nowe lądy kognitywistyczne, w: Z. Muszyński (red.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Trzy debaty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 123-128.
 • Markiewicz, P. (2009), Procesy wyobrażeniowe on-line, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 3, 43-53.
 • Markiewicz, P. (2009), Funkcje umysłu podczas snu, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 8, 207-239.
 • Markiewicz, P. (2009), Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości. Studia Philosophiae Christianae, 2.
 • Markiewicz, P. (2009), Neuroestetyka – krytyczna analiza badań empirycznych, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 15, 113-123.
 • Markiewicz, P. (2008), Naturalistic limits of phenomenology of perception, Dialogue & Universalism, 7/8, 137-148.
 • Markiewicz, P. (2008), Iluzje wzrokowe i automatyczne procesy wyobrażeniowe, w: Sz. Wróbel (red.), Utajone funkcje umysłu, Poznań-Kalisz: UAM, 179-218.
 • Markiewicz, P. (2008), Interaktywne procesy językowe. Perspektywa neurolingwistyczna, w: A. Kiklewicz, J. Dębowski (red.), Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, Olsztyn: UWM, 223-238.
 • Markiewicz, P. (2008), Percepcyjne modelowanie informacji sensorycznej, Studia Philosophiae Christianae, 2, 175-189.
 • Daniluk, B., Markiewicz, P. (2007), Dysocjacja i moduły neuropoznawcze w procesach pamięci jawnej i utajonej, w: Sz. Wróbel, R. Piłat (red.),  Modularność umysłu. Poznań-Kalisz: UAM, 291-328.
 • Markiewicz, P., Przybysz, P. (2007), Dzieło sztuki jako bodziec percepcyjny i emocjonalny. Analiza neuroestetyczna, w: P. Baranowski (red.), Współczesna neuroestetyka. Poznań: Poli-Graf-Jak, 24-30.
 • Markiewicz, P., Przybysz, P. (2007), Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, w: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 111-148.
 • Markiewicz, P. (2007), Procesy wyobraźni w modelu mózgowia jako systemu zamkniętego, w: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar, 191-205.
 • Markiewicz, P. (2007), Epistemologia empiryczna, w: M. Hetmański (red.), Epistemologia współczesna. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 351-363.
 • Markiewicz, P. (2006), Neuropoznawcza reprezentacja chronologii zdarzeń, w: R. Piłat, M. Walczak, Sz. Wróbel (red.),  Formy reprezentacji umysłowych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 54-106.
 • Markiewicz, P. (2006), Rodolfo Llinás. Neurobiologiczny matrix i problem antyrealizmu, w: M. Jagłowski, D. Sepczyńska (red.), Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 301-310.

publikacje popularnonaukowe

 • Markiewicz, P. (2012), Bokserski obłęd, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 01, 66-70.
 • Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 4, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 34/1, 8-10.
 • Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 5, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 35/2, 8-10.
 • Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 6, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 36/3, 6-7.
 • Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 7, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 37/4, 6-7.
 • Markiewicz, P. (2011), Miękki twardy mózg, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 03, 62-66.
 • Markiewicz, P. (2011), Nocna straż w nieświadomości, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 04, 64-68.
 • Markiewicz, P. (2011), Powroty do świata światła, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 10, 62-66.
 • Markiewicz, P. (2011), Pamięć i jej zagadki. Cz. 1, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 31/1, 12-13.

 

Piotr Markiewicz – Neuropsychologia sztuki wizualnej