Perswazja w komunikacji a nienawiść w social mediach – Anna Sędłak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komunikacja oparta na nienawiści ma charakter perswazyjny i emocjonalny. Jest to szczególnie widoczne w social mediach. W referacie odpowiadam na pytanie o to, jak przejawia się nienawiść w komunikacji perswazyjnej w mediach społecznościowych. Celem wystąpienia jest ukazanie perswazji w komunikacji opartej na nienawiści w social mediach. W komunikacji perswazyjnej zawarta jest komunikacja emocjonalna, do której zalicza się mowę nienawiści. Traktuję tu o istnieniu komunikacji w relacji nadawca-odbiorca oraz przedstawiam wyjaśnienie stanu komunikacji w odniesieniu do podziału argumentacji przez Arystotelesa na logos, pathos i ethos, kładąc nacisk na argumentację typu pathos. Biorę pod uwagę również chwyty erystyczne w dyskusji, odnosząc się do Schopenhauera oraz Szymanka. W referacie odwołuję się również do Cialdiniego. Przeprowadzona przeze mnie analiza posłuży zrozumieniu zjawiska komunikacji perswazyjnej i emocjonalnej opartej na nienawiści, w szczególności przekazu występującego w przestrzeni publicznej. Będzie ona stanowiła podłoże do dalszych badań humanistycznych i społecznych nad nienawiścią, szczególnie widoczną w mediach społecznościowych.

 

Anna Sędłak