Letnia Szkoła Kognitywistyki

Idea Letniej Szkoły Kognitywistyki

Letnia Szkoła Kognitywistyki

organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. Problematykę III Letniej Szkoły Kognitywistyki można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne.

Warunkiem udziału w spotkaniu

jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK wynosi 400 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w Rajchertówce – Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

przeczytaj więcej

Kognitywistyka to interdyscy­plinarna nauka o poznawaniu

Kognitywistę interesuje relacja między procesami świadomego przeżywania a naszą zmysłowością i motoryką. Do tych procesów należą na przykład myślenie, pamięć, uczenie się czy operowanie językiem. Tym samym zakres przedmiotowy badań kognitywistycznych nie jest ograniczony do czystego, teoretycznego opisu i wyjaśniania naszego poznawania, lecz obejmuje on także emocje, motywacje i akty wolitywne.

Józef Bremer

Zakres tak rozumianej kognitywistyki obejmuje pole wspólne psycho­logii poznawczej (cognitivepsychology), sztucznej inteligencji (artificial intelligence) oraz nauki o układzie nerwowym (neuroscience). Interdyscyplinarny charakter kognitywistyki najlepiej widać w jej metodycznym traktowaniu przedmiotu badań. Łączy się w nim podejście humanistyczno-analityczne obecne w naukach humanistycznych i naukach formal­nych (np. w językoznawstwie teoretycznym) ze znanym z psychologii czy z neuronauk podejściem przyrodniczo-eksperymentalnym, a tak­że z technikami syntetyczno-konstruktywnymi z zakresu informatyki.

Włodzisław Duch

Studia z zakresu kognitywistyki zapewniają nowoczesne, wszechstronne wykształcenie w dziedzinie wiedzy rozwijającej się niezwykle intensywnie, mającej przed sobą perspektywy nowych odkryć i dalszego rozwoju. Nie bez powodu określa się kognitywistykę mianem „nauki XXI wieku”, zaś interdyscyplinarność uznaje się za jej znak firmowy. Procesy poznawcze bada się obecnie z wykorzystaniem narzędzi badawczych i zasobów teoretycznych nauk: humanistycznych (językoznawstwo kognitywne, filozofia umysłu, teoria poznania, semiotyka kognitywna), społecznych (socjologia kognitywna i obliczeniowa, antropologia kulturowa, socjologia wiedzy, komunikacja społeczna, psychologia poznawcza), ścisłych (logika kognitywna, teoria obliczeń, informatyka, teoria informacji, sztuczna inteligencja) i przyrodniczych (neurokognitywistyka, teoria ewolucji systemów poznawczych, psychofizyka).

dr hab. Robert Poczobut
Robert Poczobut

Umysł w kulturze. III Letnia Szkoła Kognitywistyki

Ideę przewodnią III Letniej Szkoły Kognitywistyki

można usytuować w ramach sporu filozoficznego dotyczącego pytania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne i wrodzone, a w jakim językowo i kulturowo zależne. Innymi słowy, problematyka tegorocznych warsztatów wchodzi w przestrzeń badań porównawczych, które obejmują wielowarstwowe porównanie różnych systemów poznawczych, kształtowanych w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

Mówiąc bardziej technicznie, jest to próba określenia, w jakim zakresie nasze zdolności kognitywne obejmujące konstruowanie osoby jako bytu psychologicznego, zajmowanie kognitywnych perspektyw, użycie pojęć mentalnych, wzniesienie intencjonalne, odczytywanie własnych stanów mentalnych, podawanie racji działania przez odwołanie do intencji, zamiarów, przekonań są kulturowo i językowo zależne, a w jakiej mierze są uniwersalne i nieczułe na czynniki środowiskowe (w tym język i kulturę).

Umysł w kulturze

Niewątpliwie prowadzenie takich badań współcześnie wymaga co najmniej uwzględnienia badań komparatystycznych (międzykulturowych, rozwojowych, międzygatunkowych), prowadzonych w psychologii, socjologii i antropologii kulturowej. Następnie konieczne jest podjęcie wysiłku budowania takiego dyskursu w filozofii, który mieści w sobie metodologiczne i treściowe odnoszenie się do badań empirycznych.

Dlatego też do udziału w wykładach i warsztatach zaprosiliśmy specjalistów w zakresie kognitywnych badań lingwistycznych i międzykulturowych.

W III Letniej Szkole Kognitywistyki udział zapowiedzieli:

Prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW)

Dr hab. Tomasz Stefaniuk (UMCS)

Dr Grzegorz Polak  (UMCS)

Dr Marcin Lisiecki (UMK)

Dr Mateusz Kusio (Oxford University)

Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. nadz. KUL (KUL)

Dłonie z El Castillo

Przedstawione na plakacie III Letniej Szkoły Kognitywistyki prehistoryczne malunki w jaskini El Castillo w północnej Hiszpanii mają co najmniej 40,8 tys. lat. Jest to bodajże najstarszy przykład tego typu sztuki jaskiniowej w Europie. Datowanie wykazało, że są co najmniej o 4 tys. lat starsze od malowideł z Abri Castanet we Francji, które mają około 37 tys. lat.

„Dłonie z El Castillo” pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że współcześni ludzie dotarli tutaj już z umiejętnością malowania, jako częścią ich aktywności kulturowej. Być może jednak było tak, że to właśnie na terenie dzisiejszej Hiszpanii nasi przodkowie wynaleźli tę aktywność i formę ekspresji zaraz po przybyciu do Europy. Tego typu śladów nie odnajdujemy bowiem na kontynencie afrykańskim.

Nie można też wykluczyć, co jest chyba najbardziej pasjonujące, że jest to sztuka istot przedludzkich, czyli neandertalczyków…

A. W. G. Pike, D. L. Hoffmann, M. García-Diez, P. B. Pettitt, J. Alcolea, R. De Balbín, C. González-Sainz, C. de las Heras, J. A. Lasheras, R. Montes, J. Zilhão, U-series dating of Palaeolithic Art in 11 Caves in Spain, Science, Vol. 336 no. 6087 pp. 1409-1413, DOI: 10.1126/science.1219957

III Letnia Szkoła Kognitywistyki. Program

LSK2019 Program

[/tab]

Środa, 4 września 2019

sesja #1

 • 15:00  |  prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW) |  Po co nam ujęcie kognitywne w badaniach najstarszych teksów ludzkości?  Metafora  w Rygwedzie |  Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of  humanity? Metaphor in the Rig Veda
 • 16:30 | prof. Arkadiusz Gut (KUL), prof. Andrew Lambert (City University of New York), prof. Oleg Gorbaniuk (KUL)  | Body and Mind: Comparative research on mentalistic conceptualizations in Poland and China
  • 19:00 kolacja
 • 20:00 Wieczorny spacer do Kazimierza Dolnego


Czwartek, 5 września 2019

sesja #2

 • 09:00  |  dr Grzegorz Polak  (UMCS)  |  Umysł, poznanie i świadomość w buddyzmie pierwotnym i Chan – ujęcie z perspektywy kognitywistycznej  |  Mind, Cognition and Consciousness in early Buddhism and Chan – A Cognitive Science Perspective
  • 10:00 kawa
 • 10:15  |  prof. Gang Chen (Huazong University of Science and Technology) – Taoist Philosophy of Mind
 • 11:30  |  dr hab. Tomasz Stefaniuk (UMCS) |  Językowe uwarunkowania zjawisk umysłowych na przykładzie klasycznego języka arabskiego
  • 13:00 obiad

sesja #3

 • 14:45 |  prof. Zbigniew Wróblewski, prof. Arkadiusz Gut, dr Mariusz Wołonciej, dr Michał Wilczewski, dr Andrzej Zykubek  |  Kulturowe uwarunkowania poznania społecznego: o uczeniu się kulturowym i adaptacjach poznawczych. Badania polskich misjonarzy w środowisku międzykulturowym z wykorzystaniem metod narratywnych i focusowych
  • 16:15 kawa
 • 16:30  |  dr Marcin Lisiecki (UMK) | Światopoglądowe treści w kulturze i języku japońskim na przykładzie Kojik
 • 17:30 |  dr Anna Dutkowska  |  Anthropomorphism – a cognitive error or adaptation?
  • 20:00 Kolacja


Piątek, 6 września 2019

sesja #4 studencko-doktorancka

 • 09:30 |  Kamil Aftyka  |  Między kognitywistycznym naturalizmem a subiektywizmem. O pojęciu środowiska (Umwelt) i doświadczeniu pojmowania
 • 09:55  |  Qin Boyao | Feuerbach’s criticism of Christian Mind-Body Views
 • 10:20  |  Wang Minghui | Are There Laws In Psychology
 • 10:45  |  Huang Xuanqin | Mind-body token identity theory from the perspective of nominalism
  • 11:10 kawa
 • 11:25  |  Wu JingshuangMill’s analogy argument of other minds
 • 11:50  |  Yu Zhihao | Cloning should not be considered as simple replication of DNA donor
 • 12:15  |  Li Xiang | Could form system generate meaning?
 • 12:40  |  Cheng RanIncompleteness : The Challenge to Computationalism
  • 13:15 obiad

sesja #5 studencko-doktorancka

 • 15:00  |  Fabio SqueoThe transhuman: automatic perspectives of freedom. Emotional robots?
 • 15:25  |  Robert Mirski | Emotion and the acquisition of folk psychology: An interactivist perspective
  • 15:50 kawa
 • 16:05  |  Ania Głowik | Język – kultura czy ewolucja?
 • 16:30  |  Edgar Filip Różycki | Preferencje czasowe w kontekście zdolności poznawczych
 • 16:55  |  Szymon Górski  |  Kognitywna batalia o użytkownika
 • 17:20  |  Anastazja Szuła  |  Multimodalny język twitterowiczów
 • 17:55  |  Albert ŁukasikMózg w różnych zakątkach świata: neuronalne różnice kulturowe
  • 19:00 kolacja
 • 20:00 Wieczorny spacer do Kazimierza Dolnego


Sobota, 7 września 2019

 • 09:30  |  dr Mateusz Kusio (Oxford University)  |  Metafory biblijne w perspektywie teorii Lakoffa i Johnsona  |  Biblical metaphors from the perspective of Lakoff and Johnson’s theory

sesja #6 studencko-doktorancka

 • 10:30  |  Paulina Zarębska  |  Taniec a kultura
 • 10:55  |  Mira Zyśko  |  Rola lateralizacji mózgu w ewolucji kulturowej człowieka
  • 11:20 kawa
 • 11:35   |  Katarzyna Marczewska  |  Zło a wiedza. Epistemiczny efekt efektu ubocznego w języku polskim
 • 12:00  |  Michał Bachanek | Neuronalne podstawy poczucia wolnej woli
 • 12:25  |  Mateusz Chról | Od rozszerzonego umysłu do rozszerzonej jaźni – kultura jako fenotyp rozszerzony
 • 12:50  |  Marzena Fornal  |  Przyczynowość odgórna w kontekście emergencji psychofizycznej
  • 13:20 obiad
 • 14:00 Zakończenie III Letniej Szkoły Kognitywistyki


Materiały do pobrania

informacje organizacyjne

terminy

 • do 8 lipca 19 lipca 2019 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 22 lipca 2019 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 15 sierpnia 2019 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo.

Szczegółowy program III Letniej Szkoły Kognitywistki wraz z tytułami i abstraktami referatów prezentacji studencko-doktoranckich zostanie opublikowany do 25 sierpnia 2019 r.

cztery sesje wykładowo-warsztatowe

obejmujące 2 wykłady plenarne, 4 wykłady szczegółowe oraz 6 warsztatów; razem ok. 20 godzin wykładów i warsztatów

dwie sesje studencko-doktoranckie

dziewięć godzin i 16 prezentacji projektów studencko-doktoranckich

Kazimierz Dolny

piękny i niepowtarzalny o każdej porze roku.  Dzisiejszy Kazimierz uważany jest za perłę architektury polskiej, mekkę artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

miejsce obrad

to położona w pięknej okolicy Rajchertówka, czyli Dom Pracy Twórczej KUL. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami ten zabytkowy dworek z malowniczym ogrodem dzieli kilkuminutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94.

opłaty

 • pełne uczestnictwo w Letniej Szkole Kognitywistyki w wysokości 400 zł od uczestnika obejmuje:
  • nocleg w pokojach wieloosobowych (3 noce)
  • wyżywienie (3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje, serwisy kawowe)
 • uczestnictwo w Szkole bez noclegów i posiłków
  • studenci i doktoranci – 100 zł.

numer konta do wpłaty

24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tytuł wpłaty

Letnia Szkoła Kognitywistyki – imię i nazwisko

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Kognitywistyki?

STRONY WWW ORGANIZATORÓW

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Wydział Filozofii KUL

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

RADA PROGRAMOWA

Patronat III Letniej Szkoły Kognitywistyki

Kazimierz Dolny

Perła architektury polskiej, mekka artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

zapraszamy do Kazimierza Dolnego

NOCLEGI I MIEJSCE OBRAD

Rajchertówka - Dom Pracy Twórczej KUL jest położona w pięknej okolicy. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami dzieli ją 15-minutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Przytulne pokoje, piękny widok z okien, przyjazna obsługa zachęcają do wypoczynku. W ogrodzie można odzyskać siły w cieniu starych drzew, wsłuchać się w muzykę nadwiślańskiej przyrody, a także spędzić czas przy grillu lub ognisku.
Rajchertówka oferuje 34 miejsca noclegowe (głównie w pokojach wieloosobowych), a Goście mogą korzystać z wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego, powstałej w ramach projektu "KUL Bike & Breakfast".

Rajchertówka - Dom Pracy Twórczej KUL

KAZIMIERZ DOLNY

Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą, o ponad stuletniej tradycji letniska i kolonii artystycznej. Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze swoich związków ze sztuką oraz z tego, że stał się oazą twórców. Wielu malarzy ma tu swoje galerie, pracownie, tutaj odbywają się również liczne plenery malarskie.
Wielu turystów odwiedzających Kazimierz Dolny poprzestaje na zwiedzeniu rynku oraz kilku głównych, najbliższych zabytków, tymczasem równie atrakcyjne, choć rzadziej uczęszczane są okolice miasteczka ze swym bogactwem natury i krajobrazu.

Kazimierz Dolny - jedno z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce

NASTĘPNY KROK JEST BARDZO PROSTY I NALEŻY TYLKO DO CIEBIE

Rejestracja uczestnictwa

Patronat medialny

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *